2019

Naziv Autor Hitovi
Izrada glavnog projekta zgrade na carinskom terminalu Napisao/la Mandalena Lukač 900
Sanacija krova kotlovnice Napisao/la Mandalena Lukač 940
Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe Napisao/la Mandalena Lukač 1036
Izgradnja pristupa prema distributivnom centru za povrće Napisao/la Mandalena Lukač 973
Izgradnja septičkih jama za nove objekte u sklopu Programa oporavka od poplave Napisao/la Mandalena Lukač 950
Izrada priključaka na kanalizaciju za nove objekte u sklopu programa oporavka od poplave Napisao/la Mandalena Lukač 979
Optimizacija idejnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada na lokaciji Dusine Napisao/la Mandalena Lukač 947
Sanacija nadstrešnice na autobusnim stajalištima u MZ Bok, Matići i Tolisa Napisao/la Mandalena Lukač 953
Održavanje softvera za financije Napisao/la Mandalena Lukač 976
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 928
Nabava i ugradnja lampi javne rasvjete Napisao/la Mandalena Lukač 960
Nabava opreme za automatizaciju Parking službe Napisao/la Mandalena Lukač 918
Izgradnja cestovne infrastrukture na području općine Orašje u MZ: Donja Mahala, Bok, Vidovice, Ugljara; Kostrč i Bukova Greda Napisao/la Mandalena Lukač 1040
Saniranje kapele i ograde groblja Staro selo Bok Napisao/la Mandalena Lukač 1132
Usluge odvoza organskog otpada Napisao/la Mandalena Lukač 995
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe Napisao/la Mandalena Lukač 1076
Nabava i montaža nadstrešnice za autobusno stajalište u MZ Oštra Luka Napisao/la Mandalena Lukač 1077
Izrada glavnog projekta rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1098
Izrada glavnog projekta rekonstrukcija III. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1098
Izrada glavnog projekta izgradnja ceste u Jugu II Napisao/la Mandalena Lukač 1147
Nabava pijeska za potrebe groblja u MZ-a na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1088
Nabava lož ulja Napisao/la Mandalena Lukač 1166
Nabava goriva za vozila Napisao/la Mandalena Lukač 1191
Nabava specijalnog terenskog vozila sa pripadajućom opremom Napisao/la Mandalena Lukač 1299
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela regionalne ceste RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac Napisao/la Mandalena Lukač 1186
Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1184
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac Napisao/la Ruža Nedić 1235
Izrada glavnog projekta:Rekonstrukcija ceste u PZ Dusine Napisao/la Mandalena Lukač 1229
Nabava tonera za printere i kopirne aparate Napisao/la Mandalena Lukač 1228
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova Napisao/la Mandalena Lukač 1260
Servisiranje fotokopirnih aparata, pisača,računala i klima uređaja za potrebe Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1205
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana za potrebe Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1218
Nabava auto guma i akumulatora za potrebe Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1220
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade Općine Orašje i terminala Napisao/la Mandalena Lukač 1223
Izrada glavnog projekta:Asfaltiranje ulice uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1236
Izrada glavnog projekta:Sanacija ulica na području grada Orašja Napisao/la Mandalena Lukač 1214
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2019./2020. godini Napisao/la Mandalena Lukač 1311
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje-konkurentski Napisao/la Mandalena Lukač 1337
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Mandalena Lukač 1323
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Mandalena Lukač 1275
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 1224
Nabava sredstava i opreme za potrebe civilne zaštite Napisao/la Mandalena Lukač 1224
Izrada Elaborata o određivanju zona sanitarne zaštite za izvorište Kostrč Napisao/la Mandalena Lukač 1532
Popravka rasvjete na Carinskom terminalu u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1306
Malčiranje korova i šiblja u JUG II (za parcelaciju) Napisao/la Mandalena Lukač 1240
Košenje trave i korova u poduzetničkoj zoni Dusine Napisao/la Mandalena Lukač 1210
Izvođenje radova na sanaciji dijela RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac Napisao/la Mandalena Lukač 1311
Izgradnja autobusnog stajališta na dijelu regionalne ceste RC 463 u MZ Donja Mahala Napisao/la Mandalena Lukač 1308
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže Napisao/la Mandalena Lukač 1323
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1276
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1307
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1244
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1321
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 1266
Nabava kontejnera za smeće za Carinski terminal Napisao/la Mandalena Lukač 1349
Baždarenje kolske vage na Carinskom terminalu u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1328
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1331
Održavanje programa Datanova za 2019 Napisao/la Mandalena Lukač 1381
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1364
Nabava računalne opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 1352
Isporuka licence za anti-virusni program Napisao/la Mandalena Lukač 1318
Isporuka namještaja i opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 1409
Usluge bojanja uredskih prostorija Napisao/la Mandalena Lukač 1399
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ Orašje) Napisao/la Mandalena Lukač 1368
Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice(dionica KPZ Orašje) Napisao/la Mandalena Lukač 1464
Asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1388
Izgradnja posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila Napisao/la Mandalena Lukač 1347
Izvođenje radova na sanaciji Napisao/la Mandalena Lukač 1318
Izgradnja mrtvačnice na gradskom groblju u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1476
Prikaz #