2019

Naziv Autor Hitovi
Izrada glavnog projekta zgrade na carinskom terminalu Napisao/la Mandalena Lukač 755
Sanacija krova kotlovnice Napisao/la Mandalena Lukač 754
Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe Napisao/la Mandalena Lukač 833
Izgradnja pristupa prema distributivnom centru za povrće Napisao/la Mandalena Lukač 782
Izgradnja septičkih jama za nove objekte u sklopu Programa oporavka od poplave Napisao/la Mandalena Lukač 769
Izrada priključaka na kanalizaciju za nove objekte u sklopu programa oporavka od poplave Napisao/la Mandalena Lukač 806
Optimizacija idejnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada na lokaciji Dusine Napisao/la Mandalena Lukač 765
Sanacija nadstrešnice na autobusnim stajalištima u MZ Bok, Matići i Tolisa Napisao/la Mandalena Lukač 771
Održavanje softvera za financije Napisao/la Mandalena Lukač 792
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 823
Nabava i ugradnja lampi javne rasvjete Napisao/la Mandalena Lukač 787
Nabava opreme za automatizaciju Parking službe Napisao/la Mandalena Lukač 782
Izgradnja cestovne infrastrukture na području općine Orašje u MZ: Donja Mahala, Bok, Vidovice, Ugljara; Kostrč i Bukova Greda Napisao/la Mandalena Lukač 900
Saniranje kapele i ograde groblja Staro selo Bok Napisao/la Mandalena Lukač 949
Usluge odvoza organskog otpada Napisao/la Mandalena Lukač 836
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe Napisao/la Mandalena Lukač 920
Nabava i montaža nadstrešnice za autobusno stajalište u MZ Oštra Luka Napisao/la Mandalena Lukač 913
Izrada glavnog projekta rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 951
Izrada glavnog projekta rekonstrukcija III. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 969
Izrada glavnog projekta izgradnja ceste u Jugu II Napisao/la Mandalena Lukač 956
Nabava pijeska za potrebe groblja u MZ-a na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 959
Nabava lož ulja Napisao/la Mandalena Lukač 985
Nabava goriva za vozila Napisao/la Mandalena Lukač 1012
Nabava specijalnog terenskog vozila sa pripadajućom opremom Napisao/la Mandalena Lukač 1075
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela regionalne ceste RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac Napisao/la Mandalena Lukač 992
Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1030
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac Napisao/la Ruža Nedić 1042
Izrada glavnog projekta:Rekonstrukcija ceste u PZ Dusine Napisao/la Mandalena Lukač 1046
Nabava tonera za printere i kopirne aparate Napisao/la Mandalena Lukač 1060
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova Napisao/la Mandalena Lukač 1068
Servisiranje fotokopirnih aparata, pisača,računala i klima uređaja za potrebe Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1053
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana za potrebe Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1046
Nabava auto guma i akumulatora za potrebe Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1040
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade Općine Orašje i terminala Napisao/la Mandalena Lukač 1069
Izrada glavnog projekta:Asfaltiranje ulice uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1053
Izrada glavnog projekta:Sanacija ulica na području grada Orašja Napisao/la Mandalena Lukač 1046
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2019./2020. godini Napisao/la Mandalena Lukač 1162
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje-konkurentski Napisao/la Mandalena Lukač 1159
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Mandalena Lukač 1147
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Mandalena Lukač 1096
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 1039
Nabava sredstava i opreme za potrebe civilne zaštite Napisao/la Mandalena Lukač 1027
Izrada Elaborata o određivanju zona sanitarne zaštite za izvorište Kostrč Napisao/la Mandalena Lukač 1368
Popravka rasvjete na Carinskom terminalu u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1134
Malčiranje korova i šiblja u JUG II (za parcelaciju) Napisao/la Mandalena Lukač 1069
Košenje trave i korova u poduzetničkoj zoni Dusine Napisao/la Mandalena Lukač 1071
Izvođenje radova na sanaciji dijela RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac Napisao/la Mandalena Lukač 1123
Izgradnja autobusnog stajališta na dijelu regionalne ceste RC 463 u MZ Donja Mahala Napisao/la Mandalena Lukač 1142
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže Napisao/la Mandalena Lukač 1134
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1097
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1155
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1100
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1159
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 1127
Nabava kontejnera za smeće za Carinski terminal Napisao/la Mandalena Lukač 1171
Baždarenje kolske vage na Carinskom terminalu u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1183
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1145
Održavanje programa Datanova za 2019 Napisao/la Mandalena Lukač 1205
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1190
Nabava računalne opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 1208
Isporuka licence za anti-virusni program Napisao/la Mandalena Lukač 1185
Isporuka namještaja i opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 1227
Usluge bojanja uredskih prostorija Napisao/la Mandalena Lukač 1221
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ Orašje) Napisao/la Mandalena Lukač 1209
Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice(dionica KPZ Orašje) Napisao/la Mandalena Lukač 1280
Asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1214
Izgradnja posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila Napisao/la Mandalena Lukač 1207
Izvođenje radova na sanaciji Napisao/la Mandalena Lukač 1180
Izgradnja mrtvačnice na gradskom groblju u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1302
Prikaz #