2019

Naziv Autor Hitovi
Izrada glavnog projekta zgrade na carinskom terminalu Napisao/la Mandalena Lukač 702
Sanacija krova kotlovnice Napisao/la Mandalena Lukač 706
Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe Napisao/la Mandalena Lukač 778
Izgradnja pristupa prema distributivnom centru za povrće Napisao/la Mandalena Lukač 729
Izgradnja septičkih jama za nove objekte u sklopu Programa oporavka od poplave Napisao/la Mandalena Lukač 719
Izrada priključaka na kanalizaciju za nove objekte u sklopu programa oporavka od poplave Napisao/la Mandalena Lukač 752
Optimizacija idejnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada na lokaciji Dusine Napisao/la Mandalena Lukač 710
Sanacija nadstrešnice na autobusnim stajalištima u MZ Bok, Matići i Tolisa Napisao/la Mandalena Lukač 718
Održavanje softvera za financije Napisao/la Mandalena Lukač 741
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 777
Nabava i ugradnja lampi javne rasvjete Napisao/la Mandalena Lukač 738
Nabava opreme za automatizaciju Parking službe Napisao/la Mandalena Lukač 732
Izgradnja cestovne infrastrukture na području općine Orašje u MZ: Donja Mahala, Bok, Vidovice, Ugljara; Kostrč i Bukova Greda Napisao/la Mandalena Lukač 843
Saniranje kapele i ograde groblja Staro selo Bok Napisao/la Mandalena Lukač 893
Usluge odvoza organskog otpada Napisao/la Mandalena Lukač 788
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe Napisao/la Mandalena Lukač 875
Nabava i montaža nadstrešnice za autobusno stajalište u MZ Oštra Luka Napisao/la Mandalena Lukač 864
Izrada glavnog projekta rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 902
Izrada glavnog projekta rekonstrukcija III. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 922
Izrada glavnog projekta izgradnja ceste u Jugu II Napisao/la Mandalena Lukač 900
Nabava pijeska za potrebe groblja u MZ-a na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 905
Nabava lož ulja Napisao/la Mandalena Lukač 936
Nabava goriva za vozila Napisao/la Mandalena Lukač 958
Nabava specijalnog terenskog vozila sa pripadajućom opremom Napisao/la Mandalena Lukač 1023
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela regionalne ceste RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac Napisao/la Mandalena Lukač 939
Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 978
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac Napisao/la Ruža Nedić 983
Izrada glavnog projekta:Rekonstrukcija ceste u PZ Dusine Napisao/la Mandalena Lukač 996
Nabava tonera za printere i kopirne aparate Napisao/la Mandalena Lukač 1010
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova Napisao/la Mandalena Lukač 1022
Servisiranje fotokopirnih aparata, pisača,računala i klima uređaja za potrebe Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 994
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana za potrebe Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 992
Nabava auto guma i akumulatora za potrebe Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 991
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade Općine Orašje i terminala Napisao/la Mandalena Lukač 1016
Izrada glavnog projekta:Asfaltiranje ulice uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1001
Izrada glavnog projekta:Sanacija ulica na području grada Orašja Napisao/la Mandalena Lukač 996
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2019./2020. godini Napisao/la Mandalena Lukač 1110
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje-konkurentski Napisao/la Mandalena Lukač 1105
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Mandalena Lukač 1098
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Mandalena Lukač 1044
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 985
Nabava sredstava i opreme za potrebe civilne zaštite Napisao/la Mandalena Lukač 980
Izrada Elaborata o određivanju zona sanitarne zaštite za izvorište Kostrč Napisao/la Mandalena Lukač 1321
Popravka rasvjete na Carinskom terminalu u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1075
Malčiranje korova i šiblja u JUG II (za parcelaciju) Napisao/la Mandalena Lukač 1019
Košenje trave i korova u poduzetničkoj zoni Dusine Napisao/la Mandalena Lukač 1022
Izvođenje radova na sanaciji dijela RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac Napisao/la Mandalena Lukač 1071
Izgradnja autobusnog stajališta na dijelu regionalne ceste RC 463 u MZ Donja Mahala Napisao/la Mandalena Lukač 1085
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže Napisao/la Mandalena Lukač 1082
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1048
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1103
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1061
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1114
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 1091
Nabava kontejnera za smeće za Carinski terminal Napisao/la Mandalena Lukač 1133
Baždarenje kolske vage na Carinskom terminalu u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1143
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1105
Održavanje programa Datanova za 2019 Napisao/la Mandalena Lukač 1165
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1154
Nabava računalne opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 1171
Isporuka licence za anti-virusni program Napisao/la Mandalena Lukač 1152
Isporuka namještaja i opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 1187
Usluge bojanja uredskih prostorija Napisao/la Mandalena Lukač 1186
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ Orašje) Napisao/la Mandalena Lukač 1173
Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice(dionica KPZ Orašje) Napisao/la Mandalena Lukač 1241
Asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1179
Izgradnja posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila Napisao/la Mandalena Lukač 1166
Izvođenje radova na sanaciji Napisao/la Mandalena Lukač 1141
Izgradnja mrtvačnice na gradskom groblju u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1268
Prikaz #