2019

Naziv Autor Hitovi
Izrada glavnog projekta zgrade na carinskom terminalu Napisao/la Mandalena Lukač 844
Sanacija krova kotlovnice Napisao/la Mandalena Lukač 840
Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe Napisao/la Mandalena Lukač 935
Izgradnja pristupa prema distributivnom centru za povrće Napisao/la Mandalena Lukač 875
Izgradnja septičkih jama za nove objekte u sklopu Programa oporavka od poplave Napisao/la Mandalena Lukač 862
Izrada priključaka na kanalizaciju za nove objekte u sklopu programa oporavka od poplave Napisao/la Mandalena Lukač 904
Optimizacija idejnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada na lokaciji Dusine Napisao/la Mandalena Lukač 861
Sanacija nadstrešnice na autobusnim stajalištima u MZ Bok, Matići i Tolisa Napisao/la Mandalena Lukač 882
Održavanje softvera za financije Napisao/la Mandalena Lukač 874
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 897
Nabava i ugradnja lampi javne rasvjete Napisao/la Mandalena Lukač 871
Nabava opreme za automatizaciju Parking službe Napisao/la Mandalena Lukač 865
Izgradnja cestovne infrastrukture na području općine Orašje u MZ: Donja Mahala, Bok, Vidovice, Ugljara; Kostrč i Bukova Greda Napisao/la Mandalena Lukač 991
Saniranje kapele i ograde groblja Staro selo Bok Napisao/la Mandalena Lukač 1037
Usluge odvoza organskog otpada Napisao/la Mandalena Lukač 909
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe Napisao/la Mandalena Lukač 990
Nabava i montaža nadstrešnice za autobusno stajalište u MZ Oštra Luka Napisao/la Mandalena Lukač 1000
Izrada glavnog projekta rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1044
Izrada glavnog projekta rekonstrukcija III. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1053
Izrada glavnog projekta izgradnja ceste u Jugu II Napisao/la Mandalena Lukač 1051
Nabava pijeska za potrebe groblja u MZ-a na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1052
Nabava lož ulja Napisao/la Mandalena Lukač 1083
Nabava goriva za vozila Napisao/la Mandalena Lukač 1098
Nabava specijalnog terenskog vozila sa pripadajućom opremom Napisao/la Mandalena Lukač 1218
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela regionalne ceste RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac Napisao/la Mandalena Lukač 1089
Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1122
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac Napisao/la Ruža Nedić 1141
Izrada glavnog projekta:Rekonstrukcija ceste u PZ Dusine Napisao/la Mandalena Lukač 1136
Nabava tonera za printere i kopirne aparate Napisao/la Mandalena Lukač 1143
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova Napisao/la Mandalena Lukač 1160
Servisiranje fotokopirnih aparata, pisača,računala i klima uređaja za potrebe Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1149
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana za potrebe Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1144
Nabava auto guma i akumulatora za potrebe Općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1128
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade Općine Orašje i terminala Napisao/la Mandalena Lukač 1169
Izrada glavnog projekta:Asfaltiranje ulice uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1142
Izrada glavnog projekta:Sanacija ulica na području grada Orašja Napisao/la Mandalena Lukač 1140
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2019./2020. godini Napisao/la Mandalena Lukač 1261
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje-konkurentski Napisao/la Mandalena Lukač 1257
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Mandalena Lukač 1233
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Mandalena Lukač 1189
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 1127
Nabava sredstava i opreme za potrebe civilne zaštite Napisao/la Mandalena Lukač 1126
Izrada Elaborata o određivanju zona sanitarne zaštite za izvorište Kostrč Napisao/la Mandalena Lukač 1456
Popravka rasvjete na Carinskom terminalu u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1221
Malčiranje korova i šiblja u JUG II (za parcelaciju) Napisao/la Mandalena Lukač 1155
Košenje trave i korova u poduzetničkoj zoni Dusine Napisao/la Mandalena Lukač 1160
Izvođenje radova na sanaciji dijela RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac Napisao/la Mandalena Lukač 1220
Izgradnja autobusnog stajališta na dijelu regionalne ceste RC 463 u MZ Donja Mahala Napisao/la Mandalena Lukač 1241
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže Napisao/la Mandalena Lukač 1237
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1181
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1249
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1193
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1245
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Mandalena Lukač 1210
Nabava kontejnera za smeće za Carinski terminal Napisao/la Mandalena Lukač 1252
Baždarenje kolske vage na Carinskom terminalu u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1272
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1233
Održavanje programa Datanova za 2019 Napisao/la Mandalena Lukač 1286
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1271
Nabava računalne opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 1297
Isporuka licence za anti-virusni program Napisao/la Mandalena Lukač 1269
Isporuka namještaja i opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 1321
Usluge bojanja uredskih prostorija Napisao/la Mandalena Lukač 1306
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ Orašje) Napisao/la Mandalena Lukač 1293
Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice(dionica KPZ Orašje) Napisao/la Mandalena Lukač 1368
Asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1296
Izgradnja posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila Napisao/la Mandalena Lukač 1295
Izvođenje radova na sanaciji Napisao/la Mandalena Lukač 1261
Izgradnja mrtvačnice na gradskom groblju u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1384
Prikaz #