2018

Naziv Autor Hitovi
Izrada projekta uspostave Adresnog registra za područje općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1383
Nabava i ugradnja rasvjetnih tijela Napisao/la Mandalena Lukač 1434
Kićenje i uređenje grada Napisao/la Mandalena Lukač 1354
Izvođenje radova na renoviranju sanitarnih čvorova Napisao/la Mandalena Lukač 1424
Izgradnja ceste u Jugu II i pristupne ceste hladnjači Napisao/la Mandalena Lukač 1495
Izrada dokumenta procjene ugroženosti od požara za područje općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1515
Rekonstrukcija dijela XI.ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1522
Izgradnja posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila Napisao/la Mandalena Lukač 1523
Nabava digitalnog radio sustava Napisao/la Mandalena Lukač 1433
Uređenje vodocrpilišta Kostrč Napisao/la Mandalena Lukač 1609
Usluge odvoza organskog otpada Napisao/la Mandalena Lukač 1475
Izrada glavnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada Dusine i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja Napisao/la Mandalena Lukač 1451
Rekonstrukcija ceste i parkinga prema MI PRIMA VIP - I faza Napisao/la Ruža Nedić 1459
Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcija XIV. ulice u Orašju Napisao/la Mandalena Lukač 1431
Nabava kuhinje za zgradu Općine Napisao/la Mandalena Lukač 1425
Nabava opreme za rad službi Napisao/la Mandalena Lukač 1447
Asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1522
Nabava pijeska za potrebe groblja u MZ-a na području općine Orašje Napisao/la Mandalena Lukač 1465
Izrada glavnog projekta za asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana Napisao/la Mandalena Lukač 1496
Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice(dionica KPZ Orašje) Napisao/la Mandalena Lukač 1522
Nabava opreme za sanaciju sanitarnih čvorova u zgradi Općine Napisao/la Ruža Nedić 1479
Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 1495
Izgradnja mrtvačnice na gradskom groblju u Orašju Napisao/la Ruža Nedić 1534
Izvođenje radova na sanciji sanitarnih čvorova u zgradi Općine Orašje Napisao/la Ruža Nedić 1469
Nabava lož ulja za grijanje Napisao/la Ruža Nedić 1463
Rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju Napisao/la Ruža Nedić 1503
Izgradnja ceste u Boku-Poljice Napisao/la Ruža Nedić 1601
Isporuka i montaža aparata za kavu Napisao/la Ruža Nedić 1469
Nabava goriva za vozila Napisao/la Ruža Nedić 1625
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2018./2019.godini hitne usluge Napisao/la Ruža Nedić 1479
Nabava robe široke potrošnje Napisao/la Ruža Nedić 1640
Nabava uredskog materijala i pribora Napisao/la Ruža Nedić 1504
Vršenje tiskarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 1451
Isporuka i montaža klima uređaja Napisao/la Ruža Nedić 1747
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže Napisao/la Ruža Nedić 1649
Rekonstrukcija krova na zgradi Osnovne škole Oštra Luka-Bok Napisao/la Ruža Nedić 1597
Nabava računalne opreme Napisao/la Ruža Nedić 1563
Popravak kolske vage na Carinskom terminalu Napisao/la Ruža Nedić 1548
Izgradnja priključka hladnjače za voće na vodovodnu mrežu Napisao/la Ruža Nedić 1516
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Sportske ulice u Matićima Napisao/la Ruža Nedić 1559
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Napisao/la Ruža Nedić 1519
Pružanje bankarskih usluga Napisao/la Ruža Nedić 1479
Nabava opreme za provođenje programa javnih radova Napisao/la Ruža Nedić 1495
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2018./2019.godini Napisao/la Ruža Nedić 1495
Redovno održavanje asfaltiranih cesta Napisao/la Ruža Nedić 1537
Redovno održavanje javne rasvjete Napisao/la Ruža Nedić 1501
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 1541
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije Napisao/la Ruža Nedić 1604
Rekonstrukcija ulice Sportske u Matićima Napisao/la Ruža Nedić 1648
Pružanje usluga baždarenja kolske vage na Carinskom terminalu Orašje Napisao/la Manda Kosić 1567
Nabava licence za antivirusni program Napisao/la Manda Kosić 1577
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje Napisao/la Manda Kosić 1341
Izrada elektroinstalacija za semafor i koševe u Sportskoj dvorani u Orašju Napisao/la Manda Kosić 1209
Nabava kompjuterske opreme Napisao/la Manda Kosić 1242
Prikaz #