Služba za civilnu zaštitu

Ispis

 

Služba za civilnu zaštitu obavlja sljedeće poslove: izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva; izrada nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik iz nadležnosti Službi; organiziranje, pripremanje i provođenje zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine; izrada procjene ugroženosti ljudi i materijalnih dobara na području općine; pripremanje, izrada i predlaganje plana i programa zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini; praćenje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaganje mjera za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite; predlaganje programa samostalnih vježbi i izrada elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini; organiziranje, izvođenje i praćenje realizacije obuke građana na provedbi osobne i uzajamne zaštite; popuna stožera, službi i postrojbi civilne zaštite i određivanje povjerenika civilne zaštite; vršenje stručnih i drugih poslova u organiziranju i provedbi zaštite od požara i vatrogastva; ostvarivanje suradnje sa dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama i pravnim osobama u kojima su osnovane vatrogasne jedinice; vođenje propisane evidencije i obavljanje drugih poslova zaštite i spašavanja; obavljanje stručnih poslova organiziranja i rada općinskog operativnog centra; pripremanje projekata deminiranja; nadzor i sudjelovanje u primopredaji deminiranih površina; obilježavanje miniranih površina i upozoravanja građana na opasnost od mina i NUS-a; ostvarivanje suradnje sa općinskim službama za upravu, institucijama, organizacijama, ustanovama i poduzećima svih nivoa vlasti o pitanjima iz nadležnosti Službe; davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Pomoćnik Općinskog načelnika za civilnu zaštitu: Ilija Kobaš

Telefon: 031 712 322 lok. 112