Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova

Ispis

 

Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova obavlja sljedeće poslove: izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja, građenja, imovinsko-pravnih odnosa, geodetskih poslova i katastra nekretnina; utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora; vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije; izrada prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik; izdavanje urbanističkih suglasnosti, dozvola za građenje i dozvola za uporabu objekata; izdavanje uvjerenja i izvoda, odnosno kopija podataka premjera i katastra nekretnina; provođenje promjena na zemljištu i računalna obrada podataka na provođenju promjena na katastarskim planovima i operatu; upis prava na nekretninama, održavanje premjera, katastra nekretnina i zemljišta i drugih geodetskih poslova; vršenje poslova katastra komunalnih uređaja i instalacija; vršenje poslova vještačenja i drugih poslova iz katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine i imovinom nad kojom Općina ima pravo raspolaganja; vođenje i ažuriranje registra općinske imovine; provođenje postupka raspolaganja imovinom (prodaja, razmjena, davanju na korištenje, zakup, posudbu i td.,); kontrola uporabe i naplate naknade za uporabu općinske imovine; predlaganje načina raspolaganja i upravljanja imovinom Općine; donošenje i provedba rješenja o privremenom zauzimanju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta; poslovi organizacije upravljanja zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada; praćenje stanja u oblastima iz djelokruga Službe; prikupljanje informacija, izrada izvješća o stanju iz nadležnosti službe i dostavljanje istih nadležnim institucijama; davanjemišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe koje donose druge institucije; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Pomoćnik Općinskog načelnika za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove: Manda Rezo

Telefon: 031 712 322 lok. 102