Tajnik Općinskog vijeća

Ispis

 

Tajnik Općinskog vijeća daje stručno mišljenje o prijedlozima akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom;sudjeluje u pripremi normativnih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik; izrađuje nacrte i prijedloge propisa i općih akata, analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz djelokruga Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;vrši nomotehničku obradu prijedloga akata koji su upućeni u proceduru Općinskom vijeću i Općinskom načelniku i s predlagačem vrši potrebne ispravke; pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i vođenju sjednica, te brine o primjeni Statuta i Poslovnika na sjednici; koordinira donošenje i izrađuje godišnji program rada Općinskog vijeća na osnovu predloženih programa rada općinskih službi za upravu i prati izvršenje poslova po istom; pruža stručnu pomoć predsjednicima radnih tijela Općinskog vijeća; vodi evidenciju odgovora na vijećnička pitanja i o tome na zahtjev Općinskog vijeća podnosi izvješće Općinskom vijeću; brine o pravno-tehničkoj obradi akata donesenih na sjednici Općinskog vijeća; brine o pravovremenom objavljivanju donesenih akata u službenom glasilu Općine;koordinira suradnju između Općinskog organa uprave i Općinskog vijeća, te usuglašava i utvrđuje prijedloga akata sa općinskim službama za upravu; sudjeluje u procesima upravljanja razvojem Općine (planiranje, priprema, implementacija strategije lokalnog razvoja); obavlja i druge poslove iz nadležnosti Općinskog vijeća po nalogu predsjednika Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. Tajnik Općinskog vijeća za svoj rad odgovara Općinskom načelniku, a za poslove po nalogu predsjednika Općinskog vijeća, predsjedniku Općinskog vijeća.

Tajnik Općinskog vijeća: Gabrijela Martinović Dominković

Telefon: 031 712 322 lok. 218