Javna nabava

Ispis

javnanabava

 

Poštovani korisnici usluga javne uprave općine Orašje,
obavještavamo Vas da smo na našoj stranici doradili poseban dio vezan za javne nabave, a sve s ciljem da ostvarimo što veću transparentnost u postupcima javnih nabava. Nadamo da će ovo biti korisne informacije kako potencijalnim dobavljačima tako i korisnicima usluga javne uprave iz oblasti javne nabave.

Postupak javne nabave provodi se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14). Sukladno članku 36. navedenog Zakona sve obavijesti o nabavi, o dodjeli ugovora, o poništenju postupka javne nabave, dobrovoljna ex ante obavijest o transparentnosti i prethodna informacijska obavijest, kao i sažetak obavijesti o nabavi na engleskom jeziku, ugovorno tijelo objavljuje na portalu javnih nabava Agencije za javne nabave BiH (www.javnenabavke.ba). Sažetak svih obavijesti objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”.

Pored objava objavljenih na portalu javnih nabava BiH, Općina Orašje je dužna objaviti na službenoj stranici Općine Orašje (www.orasje.ba) sljedeće dokumente:
- prethodnu informacijsku obavijest o podacima postupaka javne nabave koje planira realizirati u tekućoj godini (sukladno članku 37. Zakona)
- odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka nabave (sukladno članku 70. stavak 6. Zakona)
- obavijest o dodjeli ugovora (sukladno članku 74. Zakona)
- osnovne elemente ugovora za sve postupke javne nabave, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe tijekom realizacije ugovora (sukladno članku 75. Zakona),

Za objavu svih dokumenata donesenih u postupcima javne nabave u Općini Orašje, nadležna je Služba za upravljanje imovinom. 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

plan  legislativa izvješća kontakt