Zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 20 Prosinac 2021

I Z V O D

iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Orašje, održane dana 24. studenog 2021. godine sa početkom u 10.00 sati u kino dvorani u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 18 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutni vijećnice/i: Danijel Šošić , Mijo Oršolić, Nikola Ilišević, Saša Nedić, Anto Kobaš i Zvonko Mikić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: pomoćnice/i Općinskog načelnika: Manda Kosić, Manda Rezo, Rizama Tukulj,Andrijana Dujmenović, Mladen Marković, Ilija Kobaš, Darjan Ivić, tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, općinski pravobranitelj Marijan Živković te predstavnici medija.

Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu i upoznaje nazočne kako je vijećnik Miralem Puran, koji je obnašao dužnost dopredsjednika Općinskog vijeća podnio ostavku na članstvo u Općinskom vijeću. Nakon toga za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za period 01.01.-30.09.2021. godine,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora,
 7. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi umirovljenika-penzionera općine Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli na korištenje poslovnog prostora,
 9. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova održavanja groblja na području MZ Bok,
 10. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP Radiopostaja d.o.o. Orašje,
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj sušom na području općine Orašje 2021. godine.

te isti daje na raspravu.

Ilija Kobaš u ime predlagatelja sa predloženog dnevnog reda povlači točku pod rednim brojem 5 navodeći razloge povlačenja.

Alen Aljukić predlaže da se dnevni red današnje sjednice dopuni novom točkom koja bi se razmatrala kao točka 14 i koja bi glasila: „Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju dopredsjednika Općinskog vijeća Orašje“.

Obzirom da je točku pod rednim brojem 5, predloženog dnevnog reda povukao predlagatelj o istoj se ne glasa stoga predsjednik daje prijedlog vijećnika Alena Aljukića za dopunu dnevnog reda na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog vijećnika Alena Aljukića za dopunu dnevnog reda jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9 sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 9 sjednice nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je sada vrijeme intenzivne obrade zemljišta od strane naših poljoprivrednika što neminovno dovodi, prilikom oranja, iznošenje zemlje na makadamske putove što umnogome otežava a i ugrožava promet po istim. Mišljenja su da je vrijeme da se problem koji traje već duže vrijeme riješi te da se u rješavanje uključe kako komunalni redari tako i općinska inspekcija. Također iznosi kako je vrijeme da se počne i sa kažnjavanjem što bi, mišljenja je , riješilo problem.

Predlažu također, ako postoji mogućnost, da se prostor ispred stambene zgrade Lamela 3 koji se tijekom godine ne održava asfaltira.

Pitanje: Da li postoji mogućnost da se poljoprivredni proizvođači koji imaju u zakupu državno poljoprivredno zemljište, obzirom na proglašenje elementarne nepogode na području naše općine, umanji cijena zakupa? Pitanje inicirano od strane Udruge polj. proizvođača Općine Orašje.

Emir Beširević postavlja, odnosno pokreće nakon dodatnog pojašnjenja slijedeća pitanja odnosno inicijative:

Inicijativa:

Pristupni makadamski put iz II ulice koji ide za Osnovnu školu Orašje i Dječji vrtić Pčelica, uključujući i parking su prilikom kišovitih i snježnih dana teško prohodni stoga je potrebno što prije pristupiti nasipanju puta a u što skorije vrijeme isti i asfaltirati.

Pitanja vezana za provedeni Zbor građana MZ-e Orašje na kom je izabrano vijeće MZ-e. Izražavajući sumnju u poštivanje zakonom propisanih procedura tj. u zakonitost provedenog ima slijedeća pitanja:

 1. Da li su nadležni u Općini do današnjeg dana od Mjesne zajednice Orašje dobili informaciju o provedenim izborima za vijeće MZ-e Orašje koji su održani 29.10. 2021. godine a koji su dužni, u vidu informacije, dostaviti Općinskom vijeću?
 2. Ako je Izvješće dostavljeno zašto nije na dnevnom redu ove sjednice, a ako nije bilo mogućnosti da se stavi na dnevni red današnje sjednice da li će se staviti na dnevni red slijedeće sjednice?
 3. Ako izvješće niste dobili da li će te koristiti ovlasti propisane Statutom općine Orašje te od MZ-e Orašje zatražiti izvješće o provedenim izborima za Vijeće Mjesne zajednice Orašje imajući u vidu propisanu obvezu Mjesne zajednice da podnese       informaciju Općinskom vijeću o provedenim izborima za vijeće mjesne zajednice?

Traži od nadležnih usmeni odgovor a ukoliko to nisu u mogućnosti da mu dostave odgovor u pisanoj formi.

Inicijativa: Da Služba za upravu Općine Orašje i predsjednik Općinskog vijeća Orašje postupe sukladno ovlastima iz članka 89. Statuta Općine Orašje traže da sve MZ-e sa područja Općine Orašje postupe u skladu sa člankom 83.a Statuta Općine Orašje gdje je propisana obveza da Mjesna zajednica podnosi informaciju Općinskom vijeću o provedenim izborima za vijeće mjesne zajednice te po okončanju izbora izvješća dostave Općinskom vijeću odnosno da ih stave na dnevni red sjednice OV-a.

Alen Aljukić vezano ja zamjenu sijalica odnosno postavljanja novih rasvjetnih tijela posebno u MZ-i Orašje. Trenutno stanje nije dobro. Puno rasvjetnih tijela ne radi. Poznato mu je da se krenulo u obnovu javne rasvjete. Pita koliko je od predviđenog urađeno što se još planira uraditi i do kada?

Predlaže da se ubuduće, ukoliko je to moguće, sa J.P. dogovori barem jednom tjedno čišćenje 11 i 6 ulice u Orašju . To su dosta prometne ulice koje najviše koriste đaci a jedne su od najprljavijih u Orašju.

Marijan Nedić ima dvije inicijative i jedno pitanje:

Inicijative.

Da se, obzirom da se u istoj nalaze osnovna škola, srednja škola i vrtić izvrši asfaltna rekonstrukcija 11. ulice od križanja sa drugom do križanja sa 8 ulicom.

Da se izvrši asfaltiranje pristupnog puta za Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje.

Pitanje: Gdje je zapela II faza projekta izgradnje kanalizacione mreže u Tolisi i Kostrču?

Nusret Saltović podržava inicijativu za dodatnim čišćenjem 6 i 11 ulice i predlaže da se u 6 ulici, imajući u vidu da istu koristi veliki broj učenika kako osnovne tako i srednje škole, izgradi pješačka staza koja bi umnogome doprinijela sigurnosti pješaka u prometu.

Također predlaže da se za gradski park osigura postavljanje javne rasvjete kao i da se u narednom periodu obnovi stari spomenik u parku u Orašju podignut za poginule u Drugom Svjetskom ratu.

Mario Pejić predlaže da se sjednice Općinskog vijeća ubuduće održavaju u vijećnici. Mišljenja je da su stečeni uvjeti da se sjednice mogu i tamo održavati a bilo bi i omogućeno izravno prenošenje istih.

Ad. – 3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za period 01.01. – 30.09. 2021. godine

Kratko pojašnjenje po ovoj točki dala Manda Kosić nakon čega je uslijedila rasprava.

Ivan Dominković ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor nakon rasprave po ovoj točki istu jednoglasno usvojio a što predlažu i Općinskom vijeću.

U daljnjoj raspravi sa svojim primjedbama i sugestijama učešće uzeli vijećnici: Emir Beširević, Mario Pejić.

Stigli vijećici Anto Kobaš i Zvonko Mikić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“

Ad. – 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu

Kratko pojašnjenje i ove točke dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić ističući posebno stavke koje su značajnije zastupljene kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.

Ivan Dominković ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su i ovaj zaključak nakon rasprave jednoglasno prihvatili a što predlažu i Općinskom vijeću.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar podržava predloženi nacrt uz sugestiju da se svi zainteresirani uključe kroz svoje prijedloge primjedbe i sugestije u izradu prijedloga proračuna.

Maro Pejić nakon kratkog komentara također, ispred HSP-a , daje podršku predloženom zaključku.

Emir Beširević ispred stranke Nezavisni-Neovisni iznosi da podržava predloženo kako bi se nesmetano mogla nastaviti zakonom propisana procedura donošenja proračuna te kako će se svakako aktivno uključiti u izradu prijedloga proračuna kroz svoje prijedloge i primjedbe odnosno amandmanski djelovati, ukoliko bude potrebno, na sam prijedlog Proračuna kada bude urađen.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad.- 5.

            Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora

Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je temeljna odluka donesena 2011. godine od strane Općinskog vijeća kojom su propisani način, uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnih prostora kojim raspolaže općine Orašje. Razlozi za predlaganje izmjena i dopuna , navodeći članke koji su pretrpjeli izmjene, su ne samo usuglašavanje sa Zakonom o stvarnim pravima neko i konkretnije definiranje određenih stavki odluke koje bi pojednostavile u praksi provedbu iste.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi umirovljenika-penzionera općine Orašje

Manda Rezo u svom pojašnjenju iznosi kako je Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostora propisano da je Općinsko vijeće ovlašteno za dodjeljivanje istih. Odlukom je također propisano da Općinsko vijeće može poslovni prostor u izuzetnim slučajevima dati u zakup bez provođenja natječaja, neposrednom nagodbom bez plaćanja zakupnine udrugama građana koje djeluju na području općine i koje su od javnog interesa za građane općine a što je slučaj u konkretnoj odluci. Radi se o prostoru površine 94,4 m2 koji se daje na period od 5 godina bez naknade. (bivši Klub 92).

Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o stavljanju van snage odluke o dodjeli na korištenje poslovnog prostora

Manda Rezo iznosi kako je Općinskog vijeće 2020. godine donijelo Odluku o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u VIII ulici MIZ Orašje na period od 5 godine bez naknade. Obzirom da se u međuvremenu ispostavilo da vjerska zajednice dodijeljeni prostor ne koristi isključivo za svoje potrebe predlaže se donošenje ovako predložene odluke koja bi ranije donesenu odluku stavila van snage.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici Emir Beširević, Alen Aljukić i Nusret Saltović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 2 glasa „Protiv“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova održavanja groblja na području MZ-e Bok

Pero Baotić iznosi u svom pojašnjenju predložene odluke kako se MZ-a Bok obratila zahtjevom nadležnoj općinskoj službi kojim traži da se upravljanje grobljima na području MZ-e Bok dodjeli J.P. „Komunalac“ Orašje. Predloženom odlukom, ukoliko se usvoji, odnosno udovolji zahtjevu MZ-e Bok, upravljanje grobljima se dodjeljuje kako je gore već rečeno J.P. Komunalac Orašje.

U raspravi sa svojim prijedlozima i pitanjima, na koje su odgovorili pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić i Josip Pejić, učešće uzeli vijećnici Marinko Džoić i Mario Pejić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predložena odluka jednoglasno usvojena.

Ad. – 9.

            Prijedlog Odluke o stavljanju van snage odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje

Pero Baotić iznosi kako odluka koja se ovim prijedlogom stavlja van snage donesena je 2014. godine u cilju poticanja razvoja poduzetništva i obrta. Sama odluka, kroz primjenu ovih godina koliko je na snazi nije polučila očekivane rezultate. Tijekom ovih godina više puta je bilo primjedbi na odluku na način kako bi istu trebalo u nekim dijelovima izmijeniti kako bi bila dostupnija većem broju obrtnika. Na kraju je zaključeno da se predloži stavljanje van snage predmetne odluke a nakon usvajanja Strategije razvoja općine Orašje pristupiti izradi nove odluke u kojoj bi se uočeni nedostaci otklonili.

Emir Beširević u svom komentaru predložene odluke iznosi kako je ranije predlagao da se odluka izmjeni ili da se donese nova odluka a ne da se odluka stavi van snage. Također iznosi kako je nacrtom Proračuna za narednu godinu iznos sredstava na stavci   za razvoj poduzetništva i obrata nula znači da se u narednoj godini ne planira donošenje nove izmijenjene odluke. Time će naši poduzetnici i obrtnici biti uskraćeni i za ta mala sredstva koja su bila do sada po toj odluci dodjeljivana iako isti dobrim dijelom svojim doprinosima d punu proračun. Odluku neće podržati i predlaže da se ukine samo dio odluke koji se odnosi na izgradnju novih hala i zapošljavanje radnika u istim a da financiranje poljoprivrednika i sufinanciranje nabavke opreme ostane. Ukoliko to nije moguće predlaže da se o predloženoj odluci uopće ne glasa.

Kratko, dodatno, pojašnjenje kroz navođenje razloga stavljanja predložene odluke van snage dao predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vincetić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 14 glasova „Za“ , 1 glasom „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova N.O. J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Mladen iznosi kako dosadašnjem N.O. Radiopostaje početkom iduće godine ističe mandat. Kako bi se prije isteka mandata mogla provesti zakonom propisana procedura i imenovati novi nadzorni odbor potrebno je donijeti predloženu odluku koja omogućava pokretanje procedure izbora. Istom se ovlašćuje Općinski načelnik da raspiše natječaj i imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora i sačiniti rang listu kvalificiranih kandidata te istu dostaviti Općinskom vijeću na konačno imenovanje.

Rasprave nije bilo i predložena odluka je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

Ad. – 11.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku

Kratko pojašnjenje i ove točke dao Mladen Marković iznoseći kako se ovdje radi o izboru članova školskog odbora te da je kao i u prethodnoj točki potrebno provesti zakonom propisanu proceduru

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 12.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole Orašje

Mladen Marković iznosi kako je na jednoj od prethodnih sjednica Općinskog vijeća donesena odluka na osnovu koje je Općinski načelnik, raspisao natječaj za izbor i imenovanje školskog odbora te imenovao povjerenstvo koje je, sukladno donesenoj odluci, imalo zadaću provesti sam postupak izbora odnosno sačiniti rang listu kvalificiranih kandidata. Na natječaj se prijavilo 15 kandidat od koji se, nakon pregleda pristiglih prijava od strane povjerenstva, za dalji postupak izbora kvalificiralo 11 kandidata koji su ispunjavali propisane uvjete. Za daljnji postupak kvalificirala su se 4 kandidata iz reda učitelja i stručnih suradnika, 3 iz reda roditelja te 4 kandidata iz reda osnivača i lokalne zajednice.

Sukladno zakonu povjerenstvo je kvalificirane kandidate iz reda učitelja i stručnih suradnika odnosno iz reda roditelja dostavilo učiteljskom vijeću odnosno vijeću roditelja radi nominacije svojih kandidata za članove školskog odbora.

Nakon dostavljanja kandidata učiteljskom vijeću odnosno vijeću roditelja isti su dostavili svoje nominacije.

U sastav školskog odbora ulaze dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika a učiteljsko vijeće je nominiralo Dražena Topića i Danijelu Peranović.

Vijeće roditelja je, za člana, nominiralo Ivicu Šošić.

Povjerenstvo je sa kvalificiranim kandidatima iz reda osnivača i lokalne zajednice obavilo intervju nakon čega je sačinilo slijedeću rang listu:

 1. Darjan Ivić,
 2. Marijan Baotić,
 3. Maid Mujkić
 4. Mario Kopić.

Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su nakon rasprave jednoglasno prihvatili da se u Školski odbor Osnovne škole Orašje imenuju:

Iz reda učitelja i stručnih suradnika Dražen Topić i Danijela Peranović.

Iz reda roditelja Ivica Šošić.

Što se tiče kandidata iz reda osnivača i lokalne zajednice Odbor predlaže da se u odbor, kako bi se ispoštovala i nacionalna zastupljenost, imenuju Darjan Ivić i Maid Mujkić.

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. -13.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj sušom na području općine Orašje 2021. godine

Kratko pojašnjenje ove točke dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić nakon čega su u raspravi učešće, sa svojim prijedlozima primjedbama i sugestijama, uzeli vijećnici Marinko Džoić, Mario Pejić te Emir Beširević

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

Ad. – 14.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju dopredsjednika Općinskog vijeća

Predsjednik prije nego je dao točku na raspravu ponavlja kako je vijećnik, koji je ujedno bio i dopredsjednik Općinskog vijeća Miralem Puran, dao ostavku stoga je potrebno a što se ovom predloženom točkom i radi a to je izbor novog dopredsjednika. Obzirom da je točka išla kao dopuna dnevnog reda Odbor za izbor i imenovanje nije o istoj mogao raspravljati i predložiti Općinskom vijeću kandidate za dopredsjednika. Na kraju iznosi kako je Statutom Općine Orašje propisano da predsjednik i dopredsjednik ne mogu biti pripadnici istog naroda. Daje kratku pauzu kako bi stranke mogle dostaviti svoje prijedloge Odboru za izbor i imenovanje te da Odbor nakon sastanka Općinskom vijeću predloži kandidate.

Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su dostavljena dva prijedloga za dopredsjednika Općinskog vijeća i to:

Ispred stranke SDA predložen je vijećnik Alen Aljukić.

Stranka PDA je predložila za dopredsjednika vijećnika Emira Beširevića.

Nakon rasprave prijedlog Odbora je da se Općinsko vijeće očituje tj. izjasni o oba kandidata.

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog stranke PDA da je za dopredsjednika imenuje vijećnik Emir Beširević i konstatira nakon provedenog glasovanja kako su podršku vijećniku Emiru Bešireviću dala 4 vijećnika.

Predsjednik daje na glasovanje i prijedlog stranke SDA i konstatira da je kandidaturu vijećnika Alena Aljukića za dopredsjednika podržalo 11 vijećnika.

Predsjednik iznosi kako je Statutom općine Orašje propisano da je za izbor dopredsjednika potrebna podrška najmanje 13 vijećnika. Kako  niti jedan od predloženih kandidata u prvom krugu glasovanja nije dobio potreban broj glasova ide se u drugi krug izjašnjavanja a što je predsjednik Općinskog vijeća i učinio.

Daje na glasovanje prijedlog stranke PDA da se za dopredsjednika imenuje Emir Beširević i konstatira kako su kandidaturu vijećnika Beširevića podržala 4 vijećnika.

Predsjednik nakon toga daje na glasovanje i prijedlog Stranke SDA da se za dopredsjednika imenuje Alen Aljukić. Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je kandidaturu vijećnika Alena Aljukića podržalo 11 vijećnika.

Predsjednik čestita vijećniku Aljukiću na izboru za dopredsjednika i nada se kako će u budućnosti dobro surađivati.

Sjednica završila u 1210

Predsjednik Stanko Vincetić

Zapisničar: Nikola Klaić