Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 18 Studeni 2021

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Općina Orašje

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1428/21

Orašje, 17. 11. 2021.godine

                Na temelju članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 24. studenog 2021. godine (srijeda) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u kino dvorani u Orašju

                                               

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za period 01.01.-30.09.2021. godine,
 4. Zaključak o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora,
 7. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi umirovljenika-penzionera općine Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli na korištenje poslovnog prostora,
 9. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova održavanja groblja na području MZ Bok,
 10. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP Radiopostaja d.o.o. Orašje,
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj sušom na području općine Orašje 2021. godine.

PREDSJEDNIK

Stanko Vincetić