Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 18 Studeni 2021

I Z V O D

iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Orašje, održane dana 6. listopada   2021. godine sa početkom u 10.00 sati u kino dvorani u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 19 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutni vijećnice/i: Dragica Krištić, Andrea Mišković, Miralem Puran, Anto Kobaš, Marijan Nedić i Mario Pejić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Marijan Oršolić, pomoćnice/i Općinskog načelnika: Manda Rezo, Andrijana Dujmenović, Mladen Marković, Ilija Kobaš, Darjan Ivić, tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, općinski pravobranitelj Marijan Živković te predstavnici medija.

Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, i nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima RPO , za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Počasni građanin Općine Orašje,
  4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Općine Orašje (Drago Živković),
  5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Općine Orašje (ŽB Orašje),
  6. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č.1051/9),
  7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č.743/6),
  8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
  9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Pčelica Orašje.

te isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Emir Beširević ima dvije inicijative i jedno pitanje:

Prije nego je pokrenuo prvu inicijativu iznosi kako je na adresu MZ-e Orašje 31.08. 2021. godine stigao dopis od strane Općinskog načelnika u kojem upoznaje članove Vijeća MZ-e kako im je istekao mandat de se od istih traži da raspišu i organiziraju zbor građana na kojem će se birati novo vijeće MZ-će.

Inicijativa 1.

Traži od Općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća Orašje da koristeći zakonske mogućnosti predlože imenovanje „Povjerenika“ za MZ-u Orašje te istog ovlaste da pripremi pravila za izbor članova Vijeća MZ-e Orašje u skladu sa zakonom te sazove Zbor građana Mz-e Orašje na kojem će se usvojiti pravila za izbor članova Vijeća MZ-e Orašje. Na kraju iznosi kako je spreman, ukoliko se s tim slažu općinski načelnik i predsjednik OV-a, da bude jedan od kandidata za povjerenika i da će posao odraditi veoma odgovorno i sukladno zakonu.

Inicijativa 2.

Istu je već ranije pokretao međutim nije dobio nikakav odgovor a radi se o inicijativi kojom se traži spajanje J.U. Centar za kulturu Orašje i J.P. „Radiopostaja Orašje Orašje“ u jednu ustanovu koja bi se zvala „Centar za kulturu Orašje“ i njegovom podružnicom ili dijelom „Radiopostaja Orašje“.

U pojašnjenju pokrenute inicijative navodi pravni osnov za realizaciju pokrenute inicijative   kao i financijske efekte koji se ogledaju u znatnoj uštedi financijskih sredstava.

Nakon kratkog obrazloženja i navođenja razloga traži da mu se dostavi ugovor kojim se Medžlisu Islamske Zajednice Orašje dodjeljuje poslovni prostor koji je u vlasništvu Općine Orašje na korištenje,a koji se nalazi na križanju III i X ulice u Orašju.

Marinko Džoić predlaže da Općina Orašje kupi dva topa za zaprašivanje do iduće sezone odnosno prije pojave raznih štetnika čiji bi se broj mogao znatno smanjiti pravovremenim tretiranjem obzirom da smo svjedoci da se svake godine pojavljuje sve više insekata koje prave znatne štete a koje bi se uvelike mogle smanjiti blagovremenim tretiranjem.

Nikola Ilišević također ponavlja već više puta postavljano pitanje : „Što je sa sanacijom oštećenja asfalta u MZ-a Donja Mahala i Ugljara koja su nastala nakon izgradnje vodovoda i kanalizacijske mreže. Dobivao odgovore kako će to biti sanirano u 6 pa onda u 7 mjesecu ali do sada nije odrađeno ništa. Pita je li što poduzeto kako bi se oštećenja što prije sanirala?

Nusret Saltović već više godina ukazuje na problem koji izazivaju parkirani automobili u 4, 6,7, 9 10 i 12 ulici, međutim do sada nije po tom pitanju ništa poduzeto. Također ukazuje na problem rasvjete. Ista radi samo u par ulica u Orašju dok je ostali dio grada u potpunom mraku.

Ad. – 3.

            Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Počasni građanin Općine Orašje

Dražen Topić predsjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Orašje iznosi kako je komisija na svom sastanku, na kom su bili svi članovi, nakon rasprave sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ prihvatila da se javno priznanje Počasni građanin Općine Orašje dodjeli gospodinu Draganu Čoviću predsjedniku HDZ-a BiH., iznoseći na kraju razloge zbog kojih se priznanje dodjeljuje.

Emir Beširević je pročitao saopćenje stranke Nezavisni-Neovisni u kojem iznose svoj stav vezano za dodjelu javnog priznanja gospodinu Draganu Čoviću te kako isti,što je očito iz samo sadržaja priopćenj,a neće podržati.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vincetić te vijećnici Zvonko Mikić, Marinko Džoić i Nusret Saltović.

Po završetku rasprave predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira kako je ista usvojena sa 15 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. 4.

            Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Općine Orašje (Drago Živković)

Dražen Topić ispred Komisije za dodjelu javnih priznanja iznosi kako je komisija, nakon rasprave, jednoglasno prihvatila a što predlažu i Općinskom vijeću da se javno priznanje Plaketa Općine Orašje dodjeli gospodinu Dragi Živković.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Općine Orašje (županijska bolnica Orašje)

Dražen Topić ispred Komisije za dodjelu javnih priznanja iznosi kako su i ovu odluku nakon rasprave jednoglasno prihvatili a što predlažu i Općinskom vijeću.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č. 1051/9)

Manda Rezo iznosi kako je općinsko vijeće ovlašteno da propisuje uvjete raspolaganja zemljištem u državnoj svojini. Navedenom odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše natječaj za prodaju građevinskog zemljišta i nakon provedenog postupka javnog nadmetanja sklopi ugovor o prodaji sa najboljim ponuđačem. Radi se o zemljištu površine 40.225m2 dok je početna cijena 3,oo KM /m2.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č. br. 743/6)

Manda Rezo iznosi kako se i ovdje radi o prodaji gradskog građevinskog zemljišta. Površina zemljišta je 900 m2 i nalazi se na Lameli 1 u Orašju. Isto je namijenjeno, prema Urbanističkom planu za stambenu izgradnju (prizemlje+ 4 kata) Početna cijena je 50,00 KM/m2.

Na kraju iznosi kako usvajanje odluke sa propisanim uvjetima otvara mogućnost provedbe postupka prodaje predmetnog zemljišta.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dom zdravlja Orašje

Mladen Marković ispred predlagatelja iznosi kako uskoro ističe mandat Upravnom vijeću Doma zdravlja Orašje. Kako bi se do isteka mandata mogao provesti postupak izbora novog saziva upravnog vijeća potrebno je donijeti predloženu odluku. Istom se ovlašćuje općinski načelnik da raspiše natječaj, imenuje povjerenstvo koje će provesti postupak izbora i sačiniti rang listu kvalificiranih kandidata dok konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Ad. – 9.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća J.U. Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković iznosi, u svom kratkom pojašnjenju, kako se ovdje radi kao i u prethodnoj točki o donošenju Odluke koja bi omogućila, obzirom da članovima Upravnog vijeća uskoro ističe mandat, provedbu postupka izbora novih članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“.

Niti po ovoj točki nije bilo rasprave te predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

Sjednica završila u 1053

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vincetić