Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 05 Listopad 2021

I Z V O D

iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Orašje, održane dana 9. rujna 2021. godine sa početkom u 10.00 sati u kino dvorani u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 22 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutni vijećnici: Anto Kobaš, Miralem Puran i Nusret Saltović.

Pored vijećnika sjednici nazočni: pomoćnice/i Općinskog načelnika: Manda Kosić, Rizama Tukulj, Pero Baotić, Vlado Stanić, Darjan Ivić, Ilija Kobaš i Mladen Marković , tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, općinski pravobranitelj Marijan Živković te predstavnici medija.

Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, i nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima RPO , za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za period 01.01.-30.06.2021. godine
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće pričuve Proračuna Općine Orašje za period 01.01.-30.06.2021. godine
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu
 6. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi umirovljenika -penzionera općine Orašje
 7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č. br.1049)
 8. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č. br.284)
 9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č.br.880/11)
 10. Prijedlog Odluke o prijenosu osnovnog sredstva
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2020. godinu

te isti daje na raspravu.

Ruža Nedić u ime predlagatelja sa dnevnog reda predloženog za današnju sjednicu povlači točke pod rednim brojem 6 i 7, ukratko navodeći razloge povlačenja istih.

Prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda nije bilo i predsjednik dnevni red sa predloženom izmjenom daje na usvajanje.

Nakon provedenog glasovanja konstatira da je dnevni red sa gore navedenom izmjenom jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojeni.

Na sjednicu stigli vijećnici Anto Kobaš i Nusret Saltović.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Emir Beširević ima dvije inicijative i jedno pitanje:

Inicijativa 1.

Da se izradi novi ili da se postojeći Poslovnik Općinskog vijeća izmjeni na način da isti sadrži i kaznene odredbe koje bi se primjenjivale ukoliko dođe do krštenja istog. Mišljenja je da bi na taj način rad vijeća bio znatno ozbiljniji nego što je to sada slučaj.

Inicijativa 2.

Da Služba prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova u narednom periodu izvrši provjeru svih prostora koje je općina dala u zakup. Utvrdi da li su rokovi istekli te da li se poštuju odredbe ugovora kojim su prostori dani u zakup. Ukoliko se uoče nepravilnosti odnosno nepoštivanje odredbi ugovora sa zakupoprimateljima raskinuti ugovore i uskratiti im pravo korištenja stih. Također traži da mu se dostavi lista svih korisnika koji imaju potpisan ugovor o zakupu prostora sa   općinom Orašje te da se navedu i adrese na kojima se prostori nalaze.

Pitanje:

Koliko je koštalo renoviranje kino sale u proteklom periodu i iz kojih se točno izvora izvršila rekonstrukcija, tj. koji donatori su donirali novac i koliko?

Mario Pejić pita tko obavlja poslove Vijeća MZ-a po našim mjesnim zajednicama i na temelju čega kada im je mandat davno istekao a novi zborovi građana nisu održani.

Budući da Općinsko vijeće prema članku 89. Statuta Općine Orašje vrši nadzor nad zakonitošću rada tijela MZ-a, traži da se poduzmu aktivnosti kako bi se građanima omogućilo da koriste svoje statutom propisano pravo na mjesnu samoupravu.

Marinko Džoić iznosi problem oborinskih voda u dijelu ulice S. Radića od poduzeća „Dimtec“ pa prema groblju. Isti će biti još veći ukoliko se realizira projekt izgradnje biciklističko pješačke staze kako je to projektom predviđeno odnosno da dio iste ide sa lijeve strane puta. Predlaže da se ukoliko je to moguće postojeći plan izmjeni na način da biciklističko pješačka staza u dijelu ulice S. Radića   gdje još nije izgrađena ide lijevom stranom sve do groblja.

Ad. – 3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za period 01.01. – 30.06. 2021. godine

Kratko pojašnjenje ove točke dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić nakon čega je uslijedila rasprava.

Nikola Ilišević u ime Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor, na svom sastanku, nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dala Manda Kosić i provedene rasprave jednoglasno prihvatio predloženi zaključak.

Josip Pejić u ime Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom izvješću. U raspravi su učešće uzeli i vijećnici Emir Beširević i Mario Pejić koji su između ostalog ukazali na slabu ili skoro nikakvu realizaciju pojedinih stavki posebno naglašavajući stavku za razvoj malog i srednjeg poduzetništva odnosno stavke pomoći obiteljima sa više djece.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 23 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve Proračuna Općine Orašje za period 01.01. – 30.06. 2021. godine

Kratko pojašnjenj po ovoj točki dala Manda Kosić.

Nikola Ilišević u ime Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je i ovu točku nakon rasprave odbor jednoglasno prihvatio.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. - 5.

            Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu

Manda Kosić u svom pojašnjenju predložene točke između ostalog iznosi kako je razlog predloženih izmjena i dopuna povećanje prihoda u odnosu na planirano u iznosu od 2%. U daljnjem izlaganju iznosi pojedine stavke, kako prihodovne tako i rashodovne strane koje su pretrpjele značajnije promjene.

Nikola Ilišević u ime Odbora za financije i proračun iznosi kako su nakon pojašnjenja predložene odluke od strane pomoćnice općinskog načelnika Mande Kosić i provedene rasprave jednoglasno prihvatili odluku u predloženom obliku.

Josip Pejić u ime Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženoj odluci.

Mario Pejić pohvaljuje predloženu odluku zbog, kako je rekao, uvažavanja dijelom njihovih amandmana koji su dostavili na sam prijedlog proračuna koji tada nisu uvaženi a kojim su tražili povećanje određenih stavki rashodovne strane proračuna. Na kraju je tražio pojašnjenje pojedinih stavki proračuna na koje je odgovorila Manda Kosić.

Emir Beširević nakon kratkog komentara pojedinih stavki iznosi kako će prilikom glasovanja biti suzdržan a razlog je nepovećanje stavke za razvoj gospodarstva odnosno kako je iz ranije točke bilo vidljivo veoma slaba realizacije iste.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je odluka u predloženom obliku usvojena sa 23 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja

Kratko pojašnjenju predložene odluke dala je Ruža nedić koja između ostalog navodi površinu parcele koja je predmet prodaje, lokaciju na kojoj se ista nalazi kao i početnu cijenu koju je odredio ovlašteni sudski vještak građevinske struke.

Emir Beširević stavlja primjedbu na predloženu odluku iznoseći kako su rokovi navedeni u samoj odluci a odnose se na prikupljanje potrebne dokumentacije nakon kupovine zemljišta prekratki i boji se da se u tom roku sve potrebno neće moći pribaviti. Na kraju pita zašto je pristup navedenoj parceli iz V ulice a ne iz III iz koje je također moguć pristup predmetnoj parceli i bio bi puno jednostavniji. Ovako pristupom navedenoj parceli iz V ulice prolazit će se kroz dvorišta stanara koji žive u stambenim zgrada sagrađenim pored doma zdravlja odnosno bolnice. Na pitanje odgovorila Ruža Nedić.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja

I ovu točku dodatno je pojasnila Ruža Nedić, nakon čega, obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik istu daje na usvajanje.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva

Ruža Nedić iznosi, pojašnjavajući predloženo, kako se odlukom putničko vozilo-kombi koje je u vlasništvu Općine prenosi na J.P. „Komunalac“ čiji su predstavnici iznijeli potrebu poduzeća za vozilom takve vrste.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 9.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dom zdravlja Orašje za 2020. godinu.

Kratko pojašnjenje dao ravnatelj ustanove Ivan Benković nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće, sa svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama, uzeli vijećnici Josip Pejić, Marinko Džoić i Emir Beširević.

Nakon rasprave predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je ista jednoglasno usvojena.

           

Sjednica završila u 1058

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik OV Stanko Vincetić