Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 02 Rujan 2021

I Z V O D

iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Orašje, održane dana 22. srpnja 2021. godine sa početkom u 09.00 sati u kinodvorani u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 17 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutni vijećnici: Mijo Oršlić, Anto Kobaš, Marijan Nedić, Zvonko Mikić, Emir Beširević, Saša Nedić, Miralem Puran i Nusret Saltović.

Pored vijećnika sjednici nazočni:, općinski načelnik Marijan Oršolić, pomoćnice/i općinskog načelnika: Andrijana Dujmenović, Manda Kosić, Manda Rezo, Rizama Tukulj, Pero Baotić, Vlado Stanić, , tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, općinski pravobranitelj Marijan Živković te predstavnici medija.

Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, i nakon pozdrava upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO , za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. -31.03. 2021. godine,
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javog interesa za izgradnju pristupne ceste i parkinga za Staro groblje u Vidovicama,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja,
 6. Prijedlog Rješenja o preuzimanju iz posjeda,
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P. „Komunalac” d.o.o. Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzorog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor prijavljenih kandidata na listu stručnih osoba za imenovanje Općinskog povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti,
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Vijeća za sigurnost prometa na području Općine Orašje,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za dodjelu javnih priznanja,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Etičkog odbora,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu „Centar za poduzetništvo Općine Orašje” d.o.o. za 2020. godinu,

te isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojeni.

Na sjednicu stigli vijećnici Mijo Oršolić i Anto Kobaš.

Ad. – 2.

Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapreenje prirode i životne okoline iznosi kako su na nedavno održanom sastanku raspravljali o više tema na kraju su jednoglasno zaključili a što u obliku inicijative predlažu slijedeće.

Da se izvrši kupovina dva dopa za zaprašivanje kojim bi se obavljala dezinsekcija te zapošljavanja osobe koja bi bila tzv. „drumar”. U nastavku obrazlaže predložene inicijative iznoseći što bi se sve postiglo posebno naglašavajuću uštede u financijskom smislu kada je nabava topova za zaprašivanje u pitanju izražavajući, na kraju, nadu kako će se predloženo u dogledno vrijeme i realizirati.

Alen Aljukić upoznaje vijećinke kako je na jednog od ranijih sjednica u raspravljalo o točki koja se odnosila na izmjenu regulacije prometa u I ulici u Orašju. Iznosi kako se doneseno ne poštuje te kako bi, da bi se odluka u potunosti poštovala, bilo potrebno postaviti nove prometne znakove kako do samog ulaza u hotel „Navis” a tako i iza hotela kojim bi se zabranio promet za sva prometna vozila osim za vozila dostave prometnim znakovima. Mišljenja je, iznosi na kraju kako je šteta da se onako lijepo uređeno šetalište koristi za promet motornih vozila što spriječava najmlađe da se slobodno kreću po istom.

Nikola Ilišević upoznaje nazočne kako je na prošloj sjednici postavio pitanje vezano za saniranje šteta, nastalih u MZ Ugljara i Donja Mahala, a koje su se pojavile na ulicama nakon provođenja kako cijevi za vodoopskrbu tako i za odvod fekalnih voda. Dobio je tada odgovor da će to biti odrađeno u 6 mjesecu. Posao nije odrađen a bliži se i kraj 7 mjeseca. Stoga postavlja isto pitanje: Kada će biti sanirana oštećenja ulica u D. Mahali i Ugljari nastala nakon izvođenja radova vezanih za kanalizaciju, što je poduzeto i do kada se može očekivati da će se oštećenja i sanirati?

Mario Pejić predlaže, obzirom da je dosadašnjim sazivima Savjeta MZ-a općine Orašje istekao mandat da se što prije pokrene procedura izbora novih članova. Na kraju traži da se propisani rok vezano za dostavu odogovora na postavljena vijećnička pitana poštuje, što do sada nije bio slučaj, barem za pitanja koja je on postavljao.

Ad. -3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. -31.03. 2021. godine

Kratko pojašnjenje po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić nakon čega je predsjednik istu dao na raspravu.

Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor, nakon rasprave po ovoj točki jednoglasno istu prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici Josip Pejić i Mario Pejić koji su u svom kratkom komentaru između ostalog pohvalili dobro izvršenje planiranog proračuna unatoč teškoj situaciji u našoj zemlji koja u mnogome otežava normalno poslovanje privrednih subjekata.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pristupne ceste i parkinga za Staro groblje u Vidovicama.

Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju predložene odluke između ostalog navodi razloge predlaganja ovakve odluke te kako prijedlog za utvrđivanje javnog interesa na prijedlog korisnika izvlaštenja donosi Općinsko vijeće. U konkretnom slučaju Općina Orašje kao korisnik izvlaštenja je na temelju prijedloga općinskog pravobranitelja pokrenula postupak za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju ceste i parkinga kod Starog groblja u Vidovicama. Ukoliko se usvoji predložena odluka, općinski pravobranitelj će pokrenuti prijedlog za izvlaštenje i nadležna općinska služba ce provesti postupak i predmetne nekretnine upisati na općinu Orašje.

Predsjednik nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli vijećnici Josip Pejić i Marinko Džoić daje točku na glasanje.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka jednoglasno usvojena.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja.

Kratko pojašnjenje točke dala Manda Rezo nakon čega, obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik točku daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predložena odluka jednoglasno usvojena.

Ad. -6.

            Prijedlog Rješenja o preuzimanju iz posjeda

Manda Rezo iznosi u svom pojašnjenju kako se ovdje radi o preuzimanju zemljišta u VIII ulici koje se vodi se na Srednjoj školi Fra Martina Nedića a služila je kao radionica za izvođenje praktične nastave učenika metalske struke. Obzirom da škola više nema interesa za tim zemljištem usvajanjem predloženog rješenja zemljište će se upisati na općinu Orašje i privesti trajnoj namjeni.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predložena odluka jednoglasno usvojena.

Ad -7.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje

Pero Baotić iznosi kako je OV-e na jednoj od ranijih sjednica donijelo odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje članova N.O. Komunalac. Sukladno odluci općinski načelnik je raspisao javni natječaj na koji je pristiglo 6 prijava a za daljnji postupak izbora kvalificiralo se 5 kandidata. Povjerenstvo koje je, također sukladno odluci, bio obvezan imenovati općinski načelnik provelo je postupak izbora i sačinilo rang listu kandidata.

Na prijedlog rješenja o imenovanju članova Klub vijećnika HDZ- BiH podnio je amandman kojim predlažu da se za člana nadzornog odbora umjesto predložene Anke Stanić, zbog osnovane sumnje o mogućnosti postojanja sukoba interesa, imenuje Marijan Arlović, a što je od strane predlagatelja i prihvaćeno.

Kristina Živković ispred Odbra za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku raspravljao po ovoj točki nakon čega je jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se za članove Nadzornog odbora imenuju:

 1. Igor Orkić,
 2. Marijan Baotić i
 3. Marijan Arlović.

Primjedbi na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je isti usvojen sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova N.O. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje

U svom kratkom pojašnjenju Pero Baotić iznosi kako je i u ovom slučaju Općinsko vijeće ranije donijelo odluku o raspisivanju natječaja kojom je ovlastilo općinskog načelnika da raspiše natječaj i imenuje povjerenstvo koje će provesti postupak izbora i sačiniti rang listu kvalificiranih kandidata. Na natječaj se prijavilo 8 kandidata dok se 6 kvalificiralo za daljnji postupak izbora članova N.O. „Vodovod i odvodnja“.

Za članove nadzornog odbora predlažu se:

 1. Vlado Stanić,
 2. Elvis Živković
 3. Verica Dominković.

Stigao vijećnik Marijan Nedić.

Kristina živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, također nakon rasprave, jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se gore navedene osobe imenuju za članove N.O. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je prijedlog da se gore navedene osobe imenuju u N.O. prihvaćen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor prijavljenih kandidata na listu stručnih osoba za imenovanje Općinskog povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti

Kratko pojašnjenje predložene točke dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Rezo.

Kristina Živković ispred odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor raspravljao i po ovoj točki nakon čega je jednoglasno prihvatio, prijedlog općinskog načelnika, a što predlažu i Općinskom vijeću da se za članove gore navedenog povjerenstva imenuju:

 1. Vlado Stanić za predsjednika
 2. Gabrijela Martinović Dominković za člana i
 3. Kata Živković za člana.

Primjedbi na prijedlog odbora nije bilo i predsjednik Općinskog vijeća, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je isti usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Stigao vijećnik Zvonko Mikić.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Vijeća za sigurnost prometa a području općine Orašje

Stigao vijećnik Zvonko Mikić.

Vlado Stanić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je dosadašnji predsjednik vijeća za sigurnost prometa podnio ostavku, stoga je potrebno, kako bi vijeće moglo i dalje normalno funkcionirati, imenovati novog predsjednika a za što je ovlašteno Općinsko vijeće. Rješenjem se predlaže da se dužnosti predsjednika vijeća razriješi Anto Dominković a za predsjednicu imenuje Magdalena Đakovac.

Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor jednoglasno prihvatio, nakon provedene rasprave, da se Anto Dominković razriješi dužnosti predsjednika a za predsjednicu imenuje Magdalena Đakovac.

Rasprave nije bilo i predloženo rješenje je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojeno.

Ad. – 11.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za dodjelu javnih priznanja

Kristina Živković ispred odbora za izbor i imenovanje predlaže, a što je prihvaćeno od svih članova odbora , da se za člana Komisije za dodjelu javnih priznanja imenuje Josip Pejić.

Rasprave nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 12.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Etičkog odbora

Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću da se za člana Etičkog odbora imenuje Amela Jahić.

Stigao vijećnik Emir Beširević.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 13.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu „Centar za poduzetništvo Općine Oraše“ d.o.o. Orašje za 2020. godinu

Kratko pojašnjenje ove točke dao direktor Miro Maroš nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli Josip Pejić i Mario Pejić.

Predsjednik, nakon rasprave točku daje na glasovanje i konstatira da je ista usvojena sa 19 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 1018

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik OV Stanko Vincetić