Zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Srijeda, 21 Srpanj 2021

I Z V O D

iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Orašje, održane dana 10. lipnja   2021. godine sa početkom u 10.00 sati u kinodvorani u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočna 23 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutni vijećnici: Miralem Purani Nusret Saltović

Pored vijećnika sjednici nazočni:, općinski načelnik Marijan Oršolić, pomoćnici općinskog načelnika: Andrijana Dujmenović, Manda Kosić, Manda Rezo, Pero Baotić, Ilija Kobaš i Mladen Marković, tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, općinski pravobranitelj Marijan Živković te predstavnici medija.

Pošto je utvrđen kvorum predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, i nakon pozdrava upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO , za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. i 5. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine,
 4. Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje na području općine Orašje za 2021. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije i indikativnog financijskog okvira revidirane Strategije razvoja općine Orašje za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje,
 7. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva,
 8. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u k.o. Donja Mahala II,
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu postavljanja kabela za izgradnju zgade za socijalno neprofitno stanovanje,
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora OŠ Orašje u Orašju,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje za 2020. godinu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JP Komunalac d.o.o. Orašje za 2020. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JU Dječji vrtić Pčelica Orašje za 2020. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JU Centar za kulturu za 2020. godinu.

te isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je isti jednoglasno usvojen.

Stigao vijećnik Nusret Saltović.

Ad. – 1.

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. i 5. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvode iz zapisnika sa 4. i 5. sjednice nije bilo i isti su nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojeni.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je odbor imao sastanak na koje je nakon rasprave po dvije točke jednoglasno prihvatio da se predlože slijedeće inicijative koje prije navođenja dodatno pojašnjava navodeći razloge predlaganja istih i ciljeve koji bi se postigli:

Inicijative:

            - Uvođenje higijeničarske službe na području općine Orašje i

            - Održavanja kako javnih tako i zapuštenih privatnih površina.

Amela Jahić predlaže da se u proračunu pokušaju naći sredstva kojim bi se pomoglo poljoprivrednim proizvođačima. Vidljivo je kako se u poslijednje vrijeme sve više mladih odlučuje da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom što znači da planiraju i ostati na području naše općine. Pomoć bi im, smtra bila vjetar u leđa kako bi lakše krenuli u bavljnje poljoprivredom a istodobno bi im puno značilo da imaju podršku i lokalnih vlasti.

Pitanja: Obzirom da je voda iz gradskog vodovoda sve češće prljava i neupotrebljiva postavlja slijedeća pitanja:

 1. Što se konkretno dešava u sustavu vodoopskrbe?
 2. Postoji li program kojim bi se voda iz vodovoda vratila u zdravstveno ispravno stanje?
 3. Postoji li, u slučaju neispravnosti vode, sustav obavještavanja građana         kojim bi se upozorili da ne koriste vodu iz vodovoda?
 4. Kakva je trenutna kvaliteta vode u sustavu opskrbe?

Traži pismeni odgovor.

Mario Pejić iznosi, prije nego postavi pitanje, kako na inicijativu koju je pokrenuo prije 3 mjeseca nije dobio odgovo te se nada da će uskoro to biti učinjno.

Nakon dodatnog pojašnjenja postavlja slijedeće pitanje:

Zašto u Oštroj Luci, Jenjiću i Lepnici za razliku od ostalim MZ-a na području općine Orašje nije provedena vodovodna mreža i kada se planira to uraditi?

Emir Beširević iznosi kako je na 4 sjednici Općinskog vijeća donesena odluka o cijeni odvoza i prikupljanja komunalnog otpada. Nakon pojašnjenja u kome navodi razloge pokretanja inicijative istu i predlaže: Da predsjednik Općinskog vijeća pokrene sve potrebne radnje da se pomenuta odluka o cijeni prikupljanja i odvoza otpada na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća stavi van snage jer je ista diskriminatorna, destruktivna, nepravedna i što je najvažnije neustavna.

Pitanje za općinskog načelnika

 1. Da li će te se vi načelniče potruditi u narednom periodu da se Odluka o komunalnom redu primjenjuje za sva pravna i fiziča lica jednako, odnosno da li ćemo dočekati da svi pred zakonom budemo jednaki?
 2. 16.12. 2020. godine 52 građanina MZ-e Oraše dostavila je potpisanu peticiju za postavljanje ležećih policajaca u III ulici (u blizini staračkog doma odnosno Omladinskog doma). Pita u kojoj je fazi procedura tj. kada će se postupiti po predloženoj peticiji? Traži usmeni odgovor a ako ne svakako će pitanja dostaviti i u pisanom obliku.

Zvonko Mikić predlaže da se u buduće obilježavanje dana 106. brigade   organizira na nešto drugačiji način jer dosadašnje način obilježavanja dana brigade prođe kod građana skoro nezapaženo. Mišljenja je da bi se o samoj 106 brigadi, barem na njen dan trebalo više govoriti   posebno djeci školskog uzrasta kako bi se upoznali što je ista značila u protklom ratu.

Također predlaže da općinska služba nadleža za rješavanje pitanja branitelja više pažnje posveti upoznavanju branitelja sa posbenim pravima koja su im raznim propisima određena.

Pitanje: Tko održava travnjak na stadionu HNK?

Marinko Džoić predlaže, a to su svi oko nas već učinili, da se sa županijskom stožeru predloži, da se   dozvoli glazba po lokalima na području općine Orašje uživo.

Ad. – 3.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.12. 2020. godine

Manda Kosić ukratko pojasnila predloženo izvješće iznoseći između ostalog kako su prihodi i rashodi ostvareni u približnom iznosu i to od oko 88% u odnosu na planirano navodeći razloge neostvarenja proračuna u planiranom iznosu kao i stavke koje su ostvarene u znatno manjem iznosu od planiranih.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici Josip Pejić i Emir Beširević koji u svojoj diskusiji iznosi razloge zbog kojih će prilikom glasovanja biti suzdržan.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 4.

              Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje a području općine Orašje za 2021. godinu

Kratko pojašnjenje, nakon čega je uslijedila rasprava, dao Pero Baotić.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom planu.

Emir Beširević nakon kratkog komentara predlaže da se Plan dopuni na način kako slijedi: Da se u predloženi plan, gdje god se navodi riječi „održavanje drvoreda“ dopuni riječju „sadnja“. Također predlaže da se dio Plana koji se odnosi na čišćenje I ulice izmjeni i da glasi: „I ulica – pojas i berma nasipa (od VI ulice do III ulice). Predloženom dopunom bio se čistio i održavao i dio nasipa do Omladinskog doma koji predloženim planom nije predviđen. Suštinski se ništa ne mijenja nego bi se prilikom održavanja održavao i koji kvadrat više.

Pero Baotić iznosi kako je vijećnik svoje prijedloge trebao dostaviti kao amandmane kako bi se isti mogli razmotriti i eventualno uvrstiti u plan. Bez obzira što u Planu predloženi dio nije predviđen za održavanje iznosi kako će nastojati i dogovoriti sa Komunalcem da se i on čisti. A nada se kako će prilikom pravljenja plana za narednu godinu i ovaj prijedlog biti uvršten u isti.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi plan jednoglasno usvojen.

Ad. – 5.

              Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije i indikativnog financijskog okvira revidirane Strategije razvoja općine Orašje za 2021. godinu

U svom kratkom pojašnjenju koje je po ovoj točki dala Andrijana Dujmenović između ostalog iznosi kako se u tekućoj godini planirana realizacija 27 projekata ukupne vrijednosti 6.526.650,00 KM. U svom daljem pojašnjenju nabraja po sektorima projekte koji se planiraju realizirati kao i način financiranja realizacije istih.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje

Manda Rezo u svom dodatnom pojašnjenju iznosi kako je potrebno, da bi se moglo pristupiti izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana, donijeti od strane Općinskog vijeća odluku o izradi izmjena i dopuna plana. U predloženim izmjenama i dopunama postojećeg urbanističkog plana mijenjala bi se osnovna namjena površine za predložene katastarske čestice. Na kraju iznosi kako svi zainteresirani mogu svoje prijedloge sugestije dostaviti koje bi se razmotrile i eventualno uvrstile u prijedlog odluke.

Emir Beširević podržava predloženu odluku i poziva zainteresirane da se uključe u izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje.

Rasprave nije bilo i predložena odluka je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva

Manda Rezo iznosi kako se ovdje radi o poslovnom prostoru koji se nalazi u III ulici (Dom penzionera). Prostor je 1976. godine kupila Zajednica penzijskog i invalidskog osiguranja BiH. Međutim do sada nije proveden postupak uknjižbe vlasništva tj prostor nije upisan u zemljišne knjige kao vlasništvo Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Te se isti preko Županijske administrativne službe obratio zahtjevom za rješavanje imovinsko pravnog statusa prostora a što se predloženom odlukom i čini obzirom da je sada taj prostor upisan na općinu.

U raspravi sudjelovao vijećnik Emir Beširević koji je ukratko prokomentirao predloženu odluku iznoseći na kraju kako istu neće podržati.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je odluka u predloženom obliku usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta k.o. Donja Mahala II

Manda Rezo pojašnjavajući predloženo iznosi da Odluka, ukoliko se usvoji, ovlašćuje općinskog načelnika da u ime i za potrebe općine Oraše kupi zemljište površine 3.583m2 po cijeni od 1 KM/m2 koju je odredio ovlašteni sudski vještak.

U raspravi sa svojim pitanjima, primjedbama i pojašnjenjima učešće uzeli vijećnici: Mario Pejić, Emir Beširević i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predložena odluka usvojena sa15 glasova“Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu postavljanja kabela za izgradnju zgrade za socijalno neprofitno stanovanje

Manda Rezo u svom pojašnjenju predložene odluke između ostalog iznosi kako se J.P. EP HZHB obratila zahtjevom kojim traže da se utvrdi javni interes za nepotpuno izvlaštenje parcela navedenih u odluci u svrhu postavljanja kabela za trafostanicu za zgradu za socijalno zbrinjavanje. Radi se o postupku nepotpunog izvlaštenja što znači da predmetne parcele ostaju u vlasništvu općine a elektroprivreda imat će pravo služnosti nad istim .

Rasprave nije bilo i odluka je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 10

            Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora OŠ Oraše u Orašju

Mladen Marković iznosi kako dosadašnjem sazivu školskog odbora gore navedene osnovne škole uskoro ističe mandat. Predložena odluka je prvi korak koji je potrebno poduzeti kako bi se, sukladno zakonu, proveo postupak izbora novog saziva školskog odbora. Odlukom se ovlašćuje općinski načelnik da raspiše natječaj i imenuje povjerenstvo za provedbu postupka izbora novih članova.

Emir Beširević pita da li će se do isteka mandata sadašnjim članovima školskog odbora moći završiti postupak izbora novih članova. Na pitanje odgovorio Mladen Marković.

Rasprave nije bilo i predložena odluka je jednoglasno usvojena.

Ad. – 11.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2020. godinu

Kratko pojašnjenje izvješća dao direktor poduzeća Vidan Vidović nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće, sa svojim pitanjima, primjedbama, sugestijama i prijedlozima, uzeli vijećnici. Josip Pejić, Emir Beširević, Marinko Džoić i Mario Pejić. Na neka od postavljenih pitanja, primjedbi i sugestija odgovorio direktor poduzeća.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja, predloženi zaključak je usvojen sa 17 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 12.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2020. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja koje je dao v.d. direktora Nermin Zlatkić predsjednik izvješća daje na raspravu.

U raspravi i po ovoj točki učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Marinko Džoić, Mario Pejić i Emir Beširević.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 16 glasova „Za“ uz 2 glasa „Protiv“.

Ad. – 13.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje za 2020. godinu

Kratko pojašnjenje dala v.d. ravnateljica vrtića Dijana Živković nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Emir Beširević, Mario Pejić i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 14.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu“ Orašje za 2020. godinu

Izvješće o radu Centra za kulturu Orašje za 2020. godinu n pojasnila i obrazložila ravnateljica centra Sanja Pejić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli vijećnici Josip Pejić, Mario Pejić i Emir Beširević.

Predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Prije zaključenja 6 sjednice nazočnima se obratio i Općinski načelnik Marijan Oršolić upoznajući vijećnike, što je u prvih 6 mjeseci njegovog mandata od projekata urađeno, koji su u fazi realizacije kao i oni koji su u skoroj budućnosti planiraju realiziraju.

Sjednica završila u 1314

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vincetić