Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 30 Travanj 2021

I Z V O D

iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća  Orašje, održane dana 29. travnja   2021. godine sa početkom u 10.00 sati u kinodvorani u Orašju

 

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 24 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutan  vijećnik: Miralem Puran.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Marijan Oršolić, pomoćnici općinskog načelnika: Andrijana Dujmenović,  Manda Kosić, Manda Rezo, Ilija Kobaš i  Pero Baotić, tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, OP Marijan Živković te  predstavnici medija.

Pošto je utvrđen kvorum predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, i nakon pozdrava upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO , za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Viječnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Orašje,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine  Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o cijeni prikupljanja i odvoza otpada,
 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orašje i Nadzornog odbora J.P. „Komunalac”  d.o.o. Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola na području općine Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije,
 10. Prijedlog Odluke o promjeni upisa,
 11. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na građevinskom zemljištu (više kč),
 12. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljana i posjeda na građevinskom zemljištu (k.č. br 20/4),
 13. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljana i posjeda na građevinskom zemljištu (k.č. br. 40),
 14. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljana i posjeda na  građevinskom zemljištu (k.č. br. 48/2)
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za sigurnost prometa na području općine Orašje,
 16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola,
 17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije revidirane Strategije razvoja Općine Orašje za 2020. godinu,
 18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Radiopostaja Orašje za 2020. godinu,
 19. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Centar za socijalni rad Orašje za 2020. godinu.

te isti daje na raspravu.

Josip Pejić ispred HDZ BiH predlaže da se dnevni red dopuni   slijedećim točkama koje bi se razmatrale kao točke 20, 21 i 22 a koje glase:

Točka 20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup gospodarskog objekta-hladnjače za voće i povrće u vlasništvu Općine.

Točka 21.  Prijedlog Rješenja o razrješenju člana N.O.  Centar za poduzetništvo  općine Orašje d.o.o. Orašje i

Točka 22. Prijedlog Odluke o prodaji  gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom.

Obzirom da prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda nije bilo predsjednik predložene dopune  daje na glasovanje i konstatira da su iste usvojene sa 22 glasa „Za“ uz 2  glasa“Suzdržana“.

Ovako dopunjen dnevni red je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 22 glasa „Za“ uz 2  glasa “Suzdržana“.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je isti usvojen jednoglasno.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Emir Beširević pokreće slijedeće inicijative:

 1. Proširenje djelatnosti J.P. „Komunalac“ na

-          zimsko održavanje cesta i

-          održavanje javne rasvjete na prostoru općine Orašje

 Pojašnjavajući predloženu inicijativu između ostalog iznosi kako bi se predloženim proširenjem djelatnosti poduzeća, imajući u  vidu iznos sredstava koji se u proračunu izdvaja za ove namjene, uvelike  povećali prihodi poduzeća.

Inicijativa 2.

Spajanje J.U. „Centar za kulturu Orašje“ i J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje u jednu ustanovu tj. „Centar za kulturu Orašje“.

Pojašnjavajući i ovu inicijativu iznosi kako je istu pokrenuo na prošloj sjednici međutim nije dobio nikakav, u zakonom propisanom roku,  odgovor te je ponovo pokreće iznoseći konkretne podatke iz kojih su vidljive znatne uštede koje bi se mogle ostvariti ukoliko se inicijativa i realizira.

Nikola Ilišević iznosi kako je na prošloj sjednici postavio pitanje vezano za saniranje oštećenja  koja su nastala u pojedinim ulicama u Ugljari i Donjoj Mahali uslijed izvođenja radova na provođenju vodovoda tj. kanalizacije ali nije dobio nikakav odgovor. Traži usmeni odgovor.  Nakon postavljenog pitanja odgovor  dala Ruža Nedić.

Alen Aljukić pokreće inicijativu za izgradnju i uređenje još jednog parka u Orašju, obzirom da je postojeći veoma mali i dosta zapušten, a koji bi svojim sadržajem privukao djecu i maknuo ih sa prometnica u Orašju.

Nusret Saltović pokreće inicijativu za  izgradnje pješačke staze u VI ulici od srednje škole pa do III ulice. Ista je dosta prometna  bilo da  su vozila  u pitanju bilo  učenici kako srednje tako i osnovne škole.

Ad. – 3.

            Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Orašje

Kratko pojašnjenje ove točke dala Ruža Nedić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj je učešće uzeo vijećnik Mario Pejić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predložena odluka usvojena jednoglasno.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Pero Baotić pojašnjavajući predloženo  iznosi kako su nakon slanja materijala dogovorili da se  prijedlog odluke ne mijenja na način kako je to predviđeno u istoj. Ranijom odlukom o komunalnom redu bila je propisana kazna za parkiranje na  javnu površinu 40,00 KM. Sada se predlaže, ne kako je u materijalima navedeno,  nego da cijena za nepropisno parkiranje bude 30,oo KM. a ukoliko prekršitelj plati kaznu u roku od 24  plaća iznos od 15,00 KM.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici Josip Pejić, Mario Pejić, Emir Beširević i Nusret Saltović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog odluke usvojen sa 21 glasom „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Orašje

Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako su Odlukom o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje utvrđeni uvjeti za postavljanje privremenih objekata na dijelovima javnih površina za razne oblike korištenja. Odluka se mijenja na način kako je to propisano u predloženoj odluci tj. određuje se naknada za korištenje javne površine koje nije bilo  a odnosi se   na ostale oblike privremenog korištenja javnih površina.

Rasprave nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena jednoglasno.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o cijeni prikupljanja i odvoza otpada

Nermin Zlatkić v.d. direktor poduzeća Komunalac u svom pojašnjenju između ostalog upoznaje nazočne sa teškom situacijom u  kojoj se nalazi poduzeće kada je financijsko poslovanje u pitanju. Dalje navodi kako bi prihvaćanje predloženih cijena odvoza smeća donekle omogućilo normalno poslovanje poduzeća.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ-a BiH uz kratak komentar daje podršku predloženoj odluci.

Anto Kobaš ispred Kluba vijećnika HDZ 1990  također nakon kratkog komentara daje podršku predloženoj odluci.

Emir Beširević iznosi kako sama procedura predlaganja ovakve odluke nije dobra te kako je prije iste trebalo usvojiti set financijskih izvješća pa tek onda pristupiti izradi prijedloga odluke. Dalje iznosi kako izneseni podaci od strane v.d. ravnatelja poduzeća kako prihodovne tako i rashodovne strane nisu točni i ne mogu se uzeti kao relevantni. Na kraju nabraja, po stavkama odluke iznose novih predloženih cijena koje su znatno više u odnosu na ranije te kako je odluka protuustavna i može uzrokovati pokretanje sudskih sporova  radi osporavanja iste. Odluku neće podržati.

Marinko Džoić  podržava predloženu odluku  iz razloga što ista predviđa uključivanje svih domaćinstava sa područja općine Orašje u organizirani odvoz smeća te oslobađanja plaćanja dijela iznosa za socijalno ugrožene kategorije građana.

Nikola Ilišević iznosi kako se ne slaže sa predloženom odlukom u dijelu koji se odnosi na kategoriju 2A gdje je cijena za organizirani odvoz smeća sa PDV-om 20 KM. Poznavajući djelatnosti koje su obuhvaćene ovom  kategorijom zna da je  količina otpada koja nastaje u istim  jednaka količini otpada koja nastaje kod kućanstava koja imaju 4 člana a cijena je duplo veća.

Također iznosi kako rješavanje  problema poslovanja poduzeća ne treba odmah tražiti u povećanu cijena nego prvo unutar firme iznaći načine za smanjenje troškova (smanjenje broja uposlenih, smanjenje plaća, bolja naplativost potraživanja, uključivanje svih kućanstava u organizirani odvoz otpada). Odluke neće podržati i predlaže da se ista vrati na doradu.

Mario Pejić iznosi kako poduzeće ovakvog tipa treba da postoji ali mišljenja je da su povećanja cijena enormna kako za fizička lica tako i za pravne osobe te kako ima dosta nelogičnosti u samim određenim kategorijama. Na kraju iznosi kako predloženu odluku neće podržati i predlaže da se ista vrati na doradu kako bi se odluka uradila bolje i koja bi, što ova sigurno neće,  dala dugoročnije rješenje kada je pozitivno poslovanje poduzeća u pitanju.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 3 glasa „Protiv“.

Ad. -7.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova N.O. J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje i  i N.O.  J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje.

Obzirom da nakon kratkog pojašnjenja kojeg je po ovoj točki dao Pero Baotić rasprave nije bilo predsjednik točku daje na usvajanje.

Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o prijedlogu mreža osnovnih škola na području općine Orašje

Kratko pojašnjenje ove točke dao predsjednik Općinskog vijeća nakon čega je uslijedila rasprava.

Mario Pejić ukazuje na grešku u članku 3 a odnosi se na Osnovnu školu Stjepana Radića Bok i traži da se ista ispravi te kako je ispravno „Osnovna škola Stjepana Radića u Boku“. U svojoj daljnjoj diskusiji iznosi  statističke podatke, iz ranijih godina, što se tiče broja upisanih učenika uspoređujući ih sa ovogodišnjim podacima, koji su kako je rekao poražavajući te kako ovakva mreža škola, boji se, neće biti još dugo održiva.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja po ovoj točki konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 9.

Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u K.O. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije

Manda Rezo iznosi  kako se radi o zemljištu koje se nalazi u VI ulici u Orašju. Početna cijena zemljišta je 13.680 KM odnosno 40 KM  m2 . Odlukom je propisano kako će općinski načelnik raspisati natječaj i nakon provedenog postupka sa najboljim ponuđačem sklopiti ugovor o prodaji zemljišta.

Rasprave nije bilo i predložena odluka je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

Ad. – 10.

            Prijedlog Odluke o promjeni upisa

Kratko pojašnjenje i ove točke dala Manda Rezo iznoseći između ostalog kako su u članku 1 nabrojane čestice koje se odnose na poljoprivredno zemljište   koje se u katastarskim i gruntovnim  knjigama upisane kao društvena svojina P.D. Dusine.

Obzirom da poljoprivredno dobro Dusine ide u stečaj a poljoprivredno zemljište ne može biti predmetom stečaja niti predmet raspolaganja predloženom odlukom  navedeno zemljište prelazi na općinu.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je jednoglasno usvojena.

Ad. – 11.

            Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na građevinskom zemljištu (više čestica)

 Manda Rezo iznosi kako će prilikom pojašnjenja koje bude dala, da se isto odnosi i na naredne tri točke obzirom da se radi o istoj tematici samo su druge katastarske čestice. Radi se o gradskom građevinskom zemljištu u K.O. Orašje 1 koje se vodi kao društvena svojina  na SIZ-u koji je prestao postojati.

Da bi se to građevinsko zemljište, kojim inače već raspolaže općina, moglo upisati na općinu u gruntovnim i katastarskim knjigama potrebno je donijeti ovakvu Odluku.

Rasprave nije bilo i odluka je, nakon provedenog  glasovanja, jednoglasno usvojena.

Ad. – 12.

            Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na građevinskom zemljištu ( k.č. br 20/4)

Rasprave nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženo rješenje jednoglasno usvojeno.

Ad. – 13.

Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na građevinskom zemljištu (k.č. br. 40)

Rješenje je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojeno

Ad. – 14.

Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na građevinskom zemljištu (k.č. br. 48/2)

Rasprave nije bilo i predloženo rješenje je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojeno.

Ad. – 15.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za sigurnost prometa na području općine Orašje.

Kratko pojašnjenje ove točke dao Pero Baotić iznoseći razloge i zadatke povjerenstva koje treba  imenovati. Iznosi također kako je od stranke SDA stigao amandman kojim traže da se u vijeće za sigurnost promete imenuje Pašaga Hećimović koji je i do sada bio član vijeća. Nakon razmatranja amandmana isti je uvažen te se predlaže da se u Vijeće za sigurnost prometa imenuju:

 1. Anto Dominković za predsjednika,
 2. Pašaga Hećimović za člana,
 3. Marko Vincetić za člana,
 4. Zlatko Brašnić za člana i
 5. Zvonko Brkić za člana.

Kristina Živković ispred odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor razmatrao prijedlog te isti sa predloženom izmjenom jednoglasno prihvatio.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 16.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole A.G. Matoša Vidovice

Nakon kratkog pojašnjenja  od strane predsjednika Općinskog vijeća, obzirom da nije bilo rasprave, istu dao na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 17.

            Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o ostvarenju  godišnjeg Plana implementacije revidirane Strategije razvoja Općine Orašje  za 2020. godinu

Dodatno pojašnjenje  predloženog zaključka dala Andrijana Dujmenović.

Rasprave nije bilo i  predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 18.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje za 2020. godinu.

Predloženi zaključak dodatno pojasnila bivša v.d. ravnateljica Mira Živković nakon čega je uslijedila rasprave u kojoj su učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić i  Marinko  Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 19.

            Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2020. godinu

Dodatno pojašnjenje izvješća dala ravnateljica ustanove Laura Martinović nakon čega je predsjednik točku dao na raspravu.

Obzirom da rasprave nije bilo predsjednik je točku dao na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 20

            Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u  zakup gospodarskog objekta-hladnjače za voće i povrće u vlasništvu općine.

Ruža Nedić u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je temeljna odluka, čije se izmjene i dopune predlažu, donesena ranije ali ista, zbog uočenih manjkavosti nije provedena te se predlažu izmjene i dopune iste kako je to u predloženoj odluci i navedeno.

Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo vijećnik Marinko Džoić predsjednik točku daje na usvajanje.

Nakon provedenog glasovanja, predsjednik konstatira da je točka jednoglasno usvojena.

Ad. – 21.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju člana N.O. J.P. „Centar za poduzetništvo  Općine Orašje“  d.o.o. Orašje

U svom kratkom pojašnjenju predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako je Miroslav
Živković podnio ostavku na mjesto člana u Nadzornom odboru  centra za poduzetništvo te je potrebno, sukladno zakonu, da Općinsko vijeće donese zaključak kojim bi se i razriješio dužnosti člana.

Rasprave nije bilo i predloženo rješenje je jednoglasno usvojeno.

Ad. – 21.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnom zemljišta u Orašju izravnom pogodbom

Elektroprivreda HZ HB d.o.o Mostar podnijela je zahtjev za kupovinu zemljišta površine 56m2 za izgradnju trafostanice. Prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka vrijednost zemljišta je 2800 KM. Predlaže se usvajanje odluke. U svom izlaganju između ostalog iznijela je Manda Rezo.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Sjednica završila u 1307

Zapisničar Nikola Klaić                          Predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vincetić