Služba za upravljanje razvojem

Ispis

 

Služba za upravljanje razvojem obavlja sljedeće poslove: izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti lokalno ekonomskog razvoja, strateškog planiranja; praćenje stanje u oblasti za koju je osnovana, poduzimanje mjera za koje je ovlaštena i predlaganje odgovarajućih mjera nadležnim organima; pripremanje nacrta akata iz nadležnosti Službe koje donosi Općinski načelnik i Općinsko vijeće; prikupljanje podataka bitnih za lokalni razvoj od drugih službi, eksternih izvora i istraživanjem; planiranje, implementacija, praćenje i vrednovanje strategije razvoja Općine; planiranje i predlaganje realizacije projekata utvrđenih strategijom razvoja Općine;ostvarivanje suradnje sa svim službama Općinskog organa uprave i drugih institucija i organizacija na pripremanju, implementaciji i praćenju realizacije programa, projekata i mjera iz strategije razvoja Općine; uspostavljanje i vođenje baze podataka o podacima za lokalni razvoj i baze podataka o podnesenim i odobrenim aplikacijama; praćenje odgovarajućih eksternih izvora financiranja, uključujući objavljene javne pozive; priprema projektnih aplikacija za eksterne izvore financiranja (druge institucije, EU, međunarodne organizacije i drugi donatori); ostvarivanje suradnje sa drugim lokalnim partnerima, razvojnim agencijama, javnim poduzećima, gospodarstvenicima, NVO i poslovnim udruženjima u cilju poticanja aktivnog sudjelovanja u realizaciji projekata iz Strategije, kao i u pripremi zajedničkih aplikacija na eksterne izvore financiranja i sl.;analiziranje podataka, koordiniranje pri izradi iizrada socio-ekonomske analize stanja na području Općine Orašje; izrada svih analiza i izvješća o praćenju stanja lokalnog razvoja, realizaciji programa i projekata iz strategije razvoja; kontinuirano provođenje promocije razvojnih potencijala općine; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Pomoćnik Općinskog načelnika za upravljanje razvojem: Andrijana Dujemovnić

Telefon: 031 712 322 lok. 226