Tajnik Općinskog organa uprave

Ispis

 

Tajnik Općinskog organa uprave ovlasti iz svoje nadležnosti izvršava na način da: koordinira rad temeljnih organizacijskih jedinica Općinskog organa uprave i obavlja poslove od značaja za unutarnje ustrojstvo i rad Općinskog organa uprave; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz djelokruga rada Općinskog organa uprave; realizira program rada Općinskog načelnika i Općinskog organa uprave; surađuje između Općinskog organa uprave i drugih tijela; osigurava izvršenje poslova po nalogu Općinskog načelnika; upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže mjere na rješavanju postojećih problema; pomaže Općinskom načelniku pri utvrđivanju radnih ciljeva i prati njihovu realizaciju; nazoči sjednicama Stručnog kolegija općinskog načelnika; sudjeluje u procesima upravljanja razvojem Općine (planiranje, priprema i implementacija strategije lokalnog razvoja i kapitalnim investicijama; objedinjava planove i programe rada, izvješća, informacije i druge materijale iz nadležnosti Općinskog organa uprave koje izrađuju pomoćnici načelnika u pitanjima iz nadležnosti službi kojima rukovode i te materijale dostavlja Općinskom načelniku; rukovodi poslovima javnih nabava; rukovodi poslovima upravljanja Carinskim terminalom; donosi i potpisuje akte i odlučuje o pitanjima za koje ga ovlasti Općinski načelnik; vrši najsloženije poslove za potrebe rada Općinskog organa uprave; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Općinskog organa uprave koji su mu zakonom stavljeni u nadležnost i po nalogu Općinskog načelnika.

Rua Nedi

Rua Nedi

Tajnik Općinskog organa uprave: dr.sc. Ruža Nedić

Telefon: 031 712 322 lok. 220