Ured Općinskog načelnika

Ispis

Ured Općinskog načelnika obavlja sljedeće poslove: pripremanje prijedloga propisa i akata iz nadležnosti Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik; praćenje i realizacija odluka Općinskog vijeća koji se odnose na obveze Općinskog načelnika; organiziranje i vođenje protokolarnih poslova koji su u neposrednoj vezi sa vršenjem funkcije Općinskog načelnika; osiguravanje uvjeta za rad Općinskog načelnika, savjetnika, tajnika, Kolegija Općinskog načelnika i radnih tijela i komisija koje imenuje Općinski načelnik; uspostavljanje suradnje sa kantonalnim, federalnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama i udruženjima, međunarodnim organizacijama, predstavnicima vlada i drugim subjektima u pitanjima koja se tiču Općinskog načelnika; priprema sjednica Kolegija Općinskog načelnika i praćenje realizacije njegovih zaključaka i zaduženja pomoćnika načelnika; prikupljanje, sređivanje i obrada podataka o radu Općine i Općinskog načelnika; informiranje javnosti o radu Općine i Općinskog načelnika prezentacijom putem općinske web-stranice, interneta i ostalih vrsta medija; uređivanje i izdavanje biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala od značaja za Općinu; organiziranje press-konferencija i intervjua Općinskog načelnika i rukovodećih službenika; upravljanje ljudskim resursima: personalni poslovi, procjene potreba i planiranje i vođenje edukacije osoblja; rješavanje pritužbi građana vezanih za rad državnih službenika i namještenika; rješavanje zahtjeva građana za slobodan pristup informacijama; obavljanje inspekcijskog nadzora iz oblasti graditeljstva, urbanizma, stambenih, sanitarnih i komunalnih poslova; izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada službe; obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za Općinskog načelnika; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost službe, kao i poslova koje odredi Općinski načelnik.

Šef Ureda Općinskog načelnika: Ilija Baotić

Telefon: 031 712 322 lok. 218