Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 12 Ožujak 2021

I Z V O D

iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane dana 18. veljače 2021. godine sa početkom u 10.00 sati u kinodvorani u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočna 23 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutni vijećnici: Anto Kobaš i Nusret Saltović.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Marijan Oršolić, pomoćnici općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Manda Rezo, Ruža Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković i Pero Baotić , OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Predsjednik Općinskog vijeća nakon otvaranja sjednice pozdravlja sve nazočne kao i slušatelje Radiopostaje Orašje i   za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Viječnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-30.09.2020. godine,
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu,
 6. Odluka
 7. Prijedlog Odluke
 8. Prijedlog Odluke
 9. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Orašje,
 10. Prijedlog Odluke o visini obračuna troškova tehničkog pregleda objekata na području Općine Orašje,
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje 2021-2041. godine,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća LJZU Ljekarna Orašje,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Orašje,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Ruđera Boškovića Donja Mahala,
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i propise,
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih,
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Obora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline,
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ravopravnost spolova,
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora,
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja.

te isti daje na raspravu.

Manda Rezo pomoćnica općinskog načelnika kao predlagatelj povlači točku pod rednim brojem 11. predloženog dnevnog reda.

Prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda više nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je dnevni red sa predloženom izmjenom jednoglasno usvojen.

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

 

Ad. - 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Emir Beširević nakon detaljnog obrazloženja i navođenja kako razloga tako i efekata koji bi se postigli pokreće slijedeće Inicijative:

 1. „Da se izvrši spajanje J.U. „Centar za kulturu Orašje“ i J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje u jednu ustanovu tj u J.U. „Centar za kulturu Orašje“.
 2. Dopustiti svim poduzetnicima besplatno korištenje javne površine za postavljanje malih kanti za smeće i konstrukcija za parkiranje bicikala, ukoliko iste ne remete saobraćaj, a na kojima se ne nalaze reklamni natpisi a ukoliko se na istima nalaze reklamni natpisi dopustiti postavljanje uz naknadu tj. zakup javne površine, koji se naplaćuje za već postavljene reklamne panoe

Također nakon veoma detaljnog obrazloženja postavlja i slijedeća pitanja:

 1. Da li „Odluku o komunalnom redu“treba zloupotrebljavati sa posljedicama da budemo još zatrpaniji smećem na ulicama u neposrednim blizinama trgovina koje nemaju prostora da kante postave na privatnu površinu, jer donošenjem iste nije bilo za cilj navedeno? Da li službenici Općine Orašje žele smanjiti upotrebu bicikala na našoj općini, te promovisati „nezdrav način života“ iako nam je kip „žene posavke na biciklu“ na samom ulazu u grad?
 2. Da li će parking za bicikle, ispred zgrade Općine isto tako biti uklonjen, jer smeta prolaznicima, za razliku od drugih koji ne smetaju?
 3. Na koji način će se riješiti parkiranje bicikala u neposrednoj blizini zgrade općine, tj. ispred maloprodajnog trgovačkog objekta, čije će uklanjanje imati za posljedicu da građani parkiraju svoja bicikla naslanjajući ih na drveće ili čak na zgradu općine?

Amela Jahić ukazuje na potrebu rješavanja problema javne rasvjete u Orašju, obzirom da velik broj rasvjetnih tijela već duže vrijeme ne radi. Također predlaže da se izvrši rekonstrukcija trotoara u 5 ulici između stambenih zgrada kod pošte kao i završetak uređenja 3 ulice od parka do križanja sa 14. ulicom.

Alen Aljukić iznosi problem koji izazivaju parkirana vozila u ulicama gdje nisu iscrtana parking mjesta pa se vozila parkiraju ljudima na ulaze. Predlaže da se i u tim ulicama obilježe mjesta gdje je parkiranje dozvoljeno a gdje nije.

Stigao vijećnik Nusret Saltović.

Nusret Saltović također iznosi problem parkiranja u pojedinim ulicama koji treba što hitnije riješiti. Iznosi kako je isti problem iznosio i prethodnom načelniku međutim po tom pitanju nije ništa poduzeto.

Mario Pejić također nakon obrazloženja i navođenja razloga pokreće slijedeće inicijative odnosno postavlja vijećnička pitanja:

Inicijative:

 1. Imenovanje odbora koji bi se bavio problematikom naših iseljenih građana koji je zaista veliki broj.       Odbor bi ima 5 članova koji bi bili kako iz reda vijećnika tako i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika s područja općine Orašje.
 2. Izgradnja puta koji bi povezao općinu Orašje i Distrikt Brčko preko područja Objede u suradnji i uz sufinanciranje distrikta.

Također traži da mu se u pismenom obliku odgovori vezano za projekt uređenja raskrižja u Ulici Kralja Tomislava i Školske ulice (raskrižje kog groblja u Oštroj Luki) na slijedeće: tko je investitor projekta, izvođač radova, nadzor, kolika je cijena projekta te kada se planira završetak radova?

Miralem Puran vezano za postojanje i rad Vijeća mladih općine Orašje pita da li su općinske službe upoznate sa radom Vijeća mladih općine Orašje, tko je predstavnik vijeća mladih? Na koji se način vrši izbor predstavnika i skupštine vijeća mladih te koji je način oglašavanja Vijeća mladih općine Orašje?

Anto Kobaš pita zbog čega se komunalna naknada za 2020. godinu naplaćuje u punom iznosu,iako je poznato da ugostiteljski objekti nisu radili 2 mjeseca u 2020. godini, a ima i ugostiteljskih objekata koji nisu radili i devet mjeseci, ali trebaju platiti pun iznos komunalne naknade? Da li će se obrtnicima izvršiti povrat uplaćenog iznosa ili možda umanjiti iznos u 2021. godini?

Odgovora na pitanja na koja je tražen usmeni odgovor nije bilo te se prešlo na narednu točku dnevnog reda.

Ad. – 3.

            Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2021.godinu

Kratko pojašnjenje ove točke dao predsjednik Općinskog vijeća.

Rasprave po istoj nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je točka jednoglasno usvojena.

Ad. – 4.

Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za    razdoblje 01.01. – 30.09. 2020. godine

Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić uslijedila je rasprava u kojoj su učešće sa svojim pitanjima učešće uzeli Josip Pejić, Anto Kobaš te Emir Beširević koji su kroz raspravu podržali podloženi zaključak.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 5.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna općine Orašje za 2021. godinu

Manda Kosić u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je proračuna za 2021. godinu u nacrtu planiran u većem iznosu u odnosu na planirani za 2020. godinu posebno navodeći stavke koje većim dijelom   kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani čine sam nacrt a pretrpjele su značajne izmjene.

U raspravi sa svojim pitanjima, sugestijama, primjedbama i prijedlozima učešće uzeli: Josip Pejić, Anto Kobaš, Marinko Džoić, Emir Beširević i Mario Pejić. Neki od sudionika rasprave u svom izlaganju između ostalog iznijeli su sumnju u mogućnost ostvarenja proračuna u predviđenom iznosu kao i primjedbe na pojedine stavke nacrta proračuna koje su u ovakvom situaciji neprimjerene i koje bi trebale   biti izmijenjene što će, kako su kazali kroz amandmansko djelovanje na prijedlog proračuna i predložiti.

Predsjednik nakon rasprave točku daje na glasovanje i konstatira da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o produljenju važenja Revidirane strategije razvoja Općine Orašje 2016. – 2020. godine i izradi Strategije razvoja Općine Orašje 2021. – 2027.godine

U svom kratkom pojašnjenju pomoćnik općinskog načelnika iznosi razloge odnosno potrebu produljenja važenja Strategije razvoja općine Orašje 2016. – 2021. godine te isto tako određen rok do kad se mora izraditi i nova strategija.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o postupku iznajmljivanja i cijeni oglašavanja prostora na LED video-ekranima u vlasništvu Općine Orašje

Ruža Nedić iznosi kako se na području općine Orašje nalaze 2 led video –ekrana i koji su u vlasništvu općine. Isti su namijenjeni za oglašavanje kako domaćih tako i stranih pravnih i fizičkih lica. Predloženom Odlukom utvrđuje se postupak iznajmljivanja prostora na LED video-ekranima u vlasništvu Općina Orašje kao i cijena i načinu plaćanja oglašavanja na istim.

Nakon rasprave u kojoj su sa svojim pitanjima učešće uzeli, a na koje ne odgovorila pomoćnica općinskog načelnika Ruža Nedić, vijećnici: Josip Pejić, Mario Pejić i Alen Aljukić.

Odluka u predloženom obliku je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje

Ruža Nedić u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je ranijom odlukom koju je Općinsko vijeće donijelo 2016. godine propisano je da se upravi dodjeljuju 4 prostorije što je bio i uvjet kako bi općina mogla i dalje upravljati carinskim terminalom Predloženom izmjenom odluka se izmjenjuje odnosno nadopunjuje na način da će se u odluci navesti da im se na korištenje dodjeljuje najmanje 100m2 stambenog prostora. Također se predloženom odlukom omogućuje, ukoliko se ukaže potreba uprave za neizravno oporezivanje za dodatnim prostorima isti se mogu dodijeliti bez donošenja nove odluke.

Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

Ad. – 9.

            Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Orašje

Pero Baotić u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako se radi o zapuštenom poljoprivrednom zemljištu površine 19,34 ha. Početna cijena, kako je to Odlukom o dodjeli zemljišta u zakup iznosi 15KM/m2. U daljnjem dijelu odluke propisana je cjelokupna procedura koju treba provesti sa propisanim tj. definiran uvjetima kako bi se zemljište dodijelilo najboljem ponuđaču.

Predsjednik po završetku rasprave točku daje na glasovanja i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 10.

            Prijedlog Odluke o visini obračuna troškova tehničkog pregleda objekata na području općine Orašje

Kratko pojašnjenje ove točke dala pomoćnica načelnika Manda Rezo.

U raspravi po ovoj točki sa riječima podrške predloženom učešće uzeli Josip Pejić i Mario Pejić.

Nakon provedenog glasovanja odluka je u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

Ad. – 11.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Orašje

Mladen Marković iznosi kako je jedno mjesto u Upravom vijeću LJZU Ljekarna Orašje bilo nepopunjeno i to kandidat iz reda stručnih djelatnika ustanove. Nakon provedenog natječaja na isti je pristigla samo jedna prijava, za koju je komisija nakon razmatranja utvrdila kao potpunu. Nakon obavljenog intervjua komisija predlaže Općinskom vijeću da se za člana UV LJZU Orašje imenuje Ifeta Kabaklić.

Kristina Živković ispred Odbra za izbor i imenovanje iznosi kako su nakon rasprave, na svom sastanku, jednoglasno podržali prijedlog komisije a što predlažu i Općinskom vijeću.

Marijan Nedić iznosi kako je protiv toga da se za člana Upravnog vijeća LJZU Ljekarna Orašje imenuje Ifeta Kabaklić obzirom, koliko mu je poznato, da ista obnaša dužnost ravnatelja ustanove te zbog sukoba interesa ista ne može biti imenovana u upravno vijeće.

Mladen Marković odgovarajući vijećniku Nediću iznosi kako je gospođa Ifeta Kabaklić ranije obnašla dužnost v.d. ravnatelja dok sada dužnost ravnatelja obavlja druga osoba te da ne postoji nikakva smetnja da se ista imenuje u upravno vijeće.

Rasprave više nije bilo i dopredsjednik, nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 20 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 12.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Orašje

Mladen Marković iznosi kako je jedan član upravnog vijeća gore navedene ustanove, iz reda roditelja, dao ostavku obzirom da njegovo dijete više ne koristi usluge vrtića.

Sukladno propisanoj proceduri raspisan je natječaj tj proveden postupak izbora od strane komisije koju je imenovao općinski načelnik. Na raspisani natječaj pristigla je jedna prijava koja je od strane imenovane komisije ocijenjena kao blagovremena i potpuna. Komisija je kvalificiranog kandidata dostavila vijeću roditelja radi dobivanja nominacije. Vijeće je svojim dopisom za člana iz reda roditelja nominiralo Vesnu Vincetić iz Donje Mahale.

Kristina Živković ispred odbora iznosi kako je odbor jednoglasno, nakon rasprave, prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja imenuje Vesna Vincetić iz Donje Mahale.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 13.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne Škole Ruđera Boškovića Donja Mahala

Mladen Marković iznosi kako su dva mjesta, iz reda učitelja i stručnih suradnika, u Školskog odboru gore navedene škole, nakon provedenog natječaja ostala nepopunjena.

Raspisan je natječaj na koji su pristigle 3 prijave koje su od strane komisije za provedbu postupka ocijenjena kao potpune ikoje ispunjavanju tražene uvjete. Komisija je kvalificirane kandidate dostavila Školskog odboru osnovne škole radi davanja nominacije za buduće članove školskog odbora. Učiteljsko vijeće je svojim dopisom koji je dostavljen komisiji za članove školskog odbora nominiralo:

 1. Ružicu Živković iz Donje Mahale i
 2. Marijanu Vincetić iz Donje Mahale,

Kistina Živković ispred Odbora za izbor imenovanje iznosi kako su jednoglasno podržali da se za članove školskog odbora imenuju gore navedene osobe a što predlažu i općinskom vijeću.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja prihvaćena sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 14.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i propise

Kristina Živković ispred Odbora za odbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave i po ovoj točki jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se za članove Odbora za statut, poslovnik i propise imenuju:

1.Dragica Krištić , za predsjednika,

            2. Ružica Vincetić , za člana,

            3. Miralem Puran , za člana,

            4. Saša Nedić , za člana,

            5. Ana Živković , za člana,

            6. Marko Maroš , za člana i

            7. Dejan Brašnić , za člana.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena za 20 glasova „Za“ z 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 15.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor i po ovoj točki raspravljano nakon čega je jednoglasno prihvatio, a što također predlažu i Općinskom vijeću da se za predsjednika i članove gore navedenog odbora imenuju:

            1. Nikola Ilišević , za predsjednika,

            2. Ivan Dominković , za člana,

            3. Alen Aljukić , za člana,

            4. Marijan Martinović , za člana i

            5. Srećko Matanović , za člana.

Emir Beširević ispred Nezavisni-Neovisni upoznaje nazočne kako je stranka na vrijeme dostavila Odboru za izbor i imenovanje svog kandidata za člana odbora što komisija očigledno nije usvojila. Iznosi dalje, u svom izlaganju kako je mišljenja kada je ovako važan odbora u pitanju možda u stranu trebalo staviti uske stranačke interese i voditi se isključivo stručnošću osoba koje se predlažu u Odbor. Na kraju iznosi reference sa kojima raspolaže te kako bi svojom stručnošću i velikim iskustvom kojim raspolaže uvelike doprinio kvalitetnijem radu ovog odbora. Stoga predlaže da se u Odbor za financije i proračun kao član umjesto predloženog Alena Aljukića imenuje Emir Beširević i traži očitovanje odbora za izbor i imenovanje o prijedlogu.

Kristina Živković, nakon stanke koju je dao predsjednik Općinskog vijeća, iznosi kako je odbor u punom sastavu održao sastanak na kom nakon rasprave prijedlog vijećnika Emira Beširevića nije uvažen te je odbor ostao pri svom ranijem prijedlogu.

Ad. – 16.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih.

Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor raspravljao i po ovoj točki i nakon rasprave jednoglasno prihvatio , a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u gore navedeni odbor imenuju:

            1. Danijel Šošić , za predsjednika,

            2. Mario Kopić , za člana,

            3. Anto Kobaš , za člana,

            4. Mijo Oršolić , za člana,

            5. Nesad Tokalić , za člana,

            6. Sanja Baotić , za člana i

            7. Pavo Župarić , za člana.

Mario Pejić predlaže da se u navedeni odbor , imajući u vidu problematiku kojom se odbor bavi, umjesto Ante Kobaša ili Mije Oršolića, imenuje Mario Pejić. Iznosi kako već skoro dvadeset godina radi u prosvjeti a jedan mandat obnašao je dužnost u Vladi Županije Posavske Ministra prosvjete, kulture i športa. Mišljenja je kako bi svojim veliki, iskustvom odnosno članstvom u odboru mnogo pomogao u rješavanju problematike koja je u nadležnosti istog.

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako vijećnika Mario Pejić nije uopće ispred HSP-a dostavio nikakav prijedlog za članstvo u odboru pa se o tome nije moglo ni raspravljati prilikom izbora članova odbora.

Emir Beširević iznosi kako je Vijeće mladih uredno i na vrijeme dostavilo svoj prijedlog za člana u odbor ali koji nije uvažen. Dalje iznosi kako je Zakonom o mladima propisano da svog člana u navedeni odbor predlaže samo vijeće a ne neka od političkih opcija koje su zastupljene u Općinskom vijeću. Stoga traži da se u Odbor umjesto Pave Župarića imenuje Matej Živković kojeg je predložilo Vijeće mladih općine Orašje. Traži da se o predloženom očituje Odbor za izbor i imenovanje kao predlagatelj.

Nakon kratke pauze koju je dao predsjednik Općinskog vijeća i kratkog sastanka koje je održao odbor za izbor i imenovanje sjednica je nastavljena.

Kristina Živković iznosi kako su jednoglasno usvojili prijedlog vijećnika Emira Beširevića te se umjesto Pave Župarića u Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih imenuje Matej
Živković.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je vijeće prijedlog Odbora za usvojenom izmjenom usvojilo sa 19 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 17.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline

Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je i po ovoj točki odbor nakon rasprave bio jednoglasan u svom prijedlogu a to je da se za članove gore navedenog odbora imenuju:

 1. Marinko Džoić, za predsjednika
 2. Josip Pejić, za člana
 3. Marijan Nedić, za člana
 4. Senad Kukuljević, za člana i
 5. Snježana Vukić za člana.

Primjedbi na prijedlog odbora nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 2 glasa „Protiv“

Ad. – 18.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ravnopravnost spolova

Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je nakon rasprave po ovoj točki i provedenog glasovanja odbor jednoglasno prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se za članove komisije imenuju:

1. Anica Kopić, za predsjednicu

2. Andrea Mišković za člana

3. Nusret Saltović za člana

4. Marijana Baotić za člana

5. Matea Grgić za člana

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 2 glasa „Protiv“.

Ad. – 19.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora

Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se za članove Etičkog odbora imenuju:

 1. Mijo Oršolić za predsjednika,
 2. Emir Beširević za člana
 3. Josip Pejić za člana
 4. Ivana Antičević za člana
 5. Mirko Živković za člana.

Emir Beširević iznosi kako ne prihvata predloženo imenovanje za člana Etičkog odbora obzirom da ispred Nezavisni-Neovisni nije bio predložen za člana.

Odbor za izbor i imenovanje nakon kratkih konsultacija predlaže da se u Odbor imenuju četiri člana bez predloženog kandidata u imenu Emira Beširević.

Prijedlog Odbora je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 2 glasa „Protiv“.

Ad. – 20.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja

Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako odbor broji 5 članova i svi članovi se biraju iz reda vijećnika. Odbor je nakon rasprave jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se u Komisiju imenuju:

 1. Dražen Topić za predsjednika
 2. Zvonko Mikić za člana
 3. Mario Pejić za člana
 4. Danijel Šošić za člana
 5. Amela Jahić za člana.

Mario Pejić iznosi da se nije prijavio za članstvo za ovu komisiju te pita čime se rukovodilo kada je predlagan za člana te nakon odgovora će se odrediti da li će predloženo imenovanje prihvatiti ili ne. Na pitanje vijećniku odgovorio predsjednik Općinskog vijeća nakon čega vijećnik Mario Pejić nije prihvatio prijedlog Odbora za izbor i imenovanje da se imenuje za člana gore navedene komisije.

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje nakon konsultacija sa članovima odbora iznosi kako predlažu da se u Komisiju za dodjelu javnih priznanja imenuju četiri od 5 predloženih članova obzirom da je vijećnik Mario Pejić odbio prijedlog odbora da se imenuje za člana komisije.

Ovakav prijedlog Odbora predsjednik daje na glasovanje i konstatira da je isti usvojen sa 19 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Sjednica završila u 1230

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik OV Stanko Vincetić