Zapisnik s 1. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 15 Veljača 2021

I Z V O D

iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Orašje – konstituirajuće, održane dana 29. prosinca 2020. godine sa početkom u 10.00 sati u kinodvorani u Orašju

Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća sjednicu, do izbora predsjednika Općinskog vijeća, vodio je najstariji vijećnik a to je gospodin Anto Kobaš.

Sjednici Općinskog vijeća nazočni svi vijećnici.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Marijan Oršolić, pomoćnici općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Manda Rezo, Ilija Kobaš, Mladen Marković i Pero Baotić , OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Nakon što je konstatirao da su sjednici nazočni svi vijećnici, vijećnik Anto Kobaš pozdravlja sve nazočne kao i slušatelje Radiopostaje Orašje te iznosi kako je za današnju sjednicu predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Davanje i potpisivanje svečane izjave vijećnika,
  2. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
  4. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Orašje za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine.
  5. Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Općine Orašje,

te isti daje na raspravu.

Josip Pejić ispred HDZ BiH predlaže da se dnevni red dopuni novom točkom koja bi se razmatrala kao točka 3 a koja glasi „3. Prijedlog Rješenja o imenovanju dopredsjednika Općinskog vijeća“.

Prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda više nije bilo i vijećnik Anto Kobaš nakon provedenog glasovanja konstatira da je dnevni red sa predloženom izmjenom jednoglasno usvojen.

Ad. - 1.

               Davanje i potpisivanje Svečane izjave vijećnika

Nakon davanja Svečane izjave koju je pročitao vijećnik Anto Kobaš a koja glasi

„PRISEŽEM DA ĆU POVJERENU DUŽNOST VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE OBNAŠATI SAVJESNO I ODGOVORNO, PRIDRŽAVAJUĆI SE USTAVA, ZAKONA I STATUTA OPĆINE ORAŠJE, ZALAGATI SE ZA POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA I DA ĆU ZASTUPATI INTERESE OPĆINE ORAŠJE KAO I GRAĐANA KOJI U NJOJ ŽIVE“.

vijećnici su istu potpisali čime su, sukladno Poslovniku OV-a preuzeli prava i obveze Općinskih vijećnika općine Orašje.

Ad. - 2.

               Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Općinskog vijeća

Josip Pejić ispred stranke HDZ BiH predlaže da se za predsjednika imenuje Stanko Vincetić.

Danijel Šošić također ispred stranke HDZ BiH predlaže da se za predsjednika imenuje Josip Pejić. Prijedloga više nije bilo i prije se krenulo o izjašnjavanju o predloženim kandidatima pomoćnica Rizama Tukulj ukratko upoznaje vijećnike o načinu izbora predsjednika odnosno dopredsjednika Općinskog vijeća kako je to Statutom Općine Orašje propisano.

Anto Kobaš daje na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Općinskog vijeća imenuje Stanko Vincetić i konstatira da je, nakon provedenog glasovanja, gospodin Stanko Vincetić izabran za predsjednika Općinskog vijeća sa 23 glasa „ZA“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Prije nego je preuzeo vođenje sjednice novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća prigodnim riječima se obratio nazočnima.

Ad. – 3.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju dopredsjednika Općinskog vijeća

Predsjednik poziva vijećnike da predlože svoje kandidate za dopredsjednika Općinskog vijeća.

Amela Jahić ispred stranke SDA predlaže da se za dopredsjednika imenuje Miralem Puran.

Alen Aljukić ispred stranke SDA predlaže da se za dopredsjednika imenuje Amela Jahić.

Prijedloga više nije bilo i predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se za dopredsjednika Općinskog vijeća imenuje Miralem Puran i konstatira da je isti, nakon provedenog glasovanja sa 21 glasa „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“, izabran za dopredsjednika Općinskog vijeća.

Ad. – 4.

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako je nakon razgovora između stranaka HDZ BiH i SDA postignut dogovor da se za predsjednika odnosno članove Odbora za izbor i imenovanje imenuju:

  1. Kristina Živković za predsjednicu,
  2. Mato Jurić za člana,
  3. Amela Jahić za člana,
  4. Anica Kopić za člana i
  5. Marinko Džoić za člana.

Prije nego se krenulo u glasovanje predsjednik poziva i predstavnike ostalih političkih stranaka da ukoliko imaju svoje kandidate da iste predlože u Odbor za izbor i imenovanje.

Prijedloga nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da su sa 22 „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“ gore navedeni imenovani u Odbor za izbor i imenovanje.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Orašje za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine

Manda Kosić ispred predlagatelja iznosi kako zbog održavanja lokalnih izbora prošli saziv Općinskog vijeća nije bio u mogućnosti usvojiti Proračun općine Orašje za 20201. godinu. Kako bi Općina mogla nastaviti normalno funkcionirati i ispunjavati sve svoje obveze u narednoj fiskalnoj godini, do usvajanja Proračuna, potrebno je donijeti ovakvu odluku koja to omogućava za naredna 3 mjeseca do kada bi trebalo sukladno zakonu donijeti i Proračun općine Orašje za 2021. godinu.

Josip Pejić ispred stranke HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženoj odluci.


Emir Beširević iznosi kako će podržati predloženu odluku uz sugestiju da se   prijedlog proračuna izradi u roku i na način kako to propisuje zakon .

Mario Pejić također iznosi kako će podržati predloženu odluku.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 24 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. -6.

            Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Općine Orašje

Stanko Vincetić u kratkom pojašnjenju predložene odluke iznosi kako se istom, ukoliko se usvoji, propisuje da funkciju općinski načelnik može obnašati i volonterski dok je po trenutnom statutu koji je na snazi propisano da općinski načelnik funkciju može obnašati samo profesionalno.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali Josip Pejić te Mario Pejić koji je stavio i određene primjedbe koje su se odnosile na tekst obrazloženja predložene odluke.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

Na kraju sjednice, prije zaključenja iste, predsjednik daje riječ novoizabranom načelniku Marijanu Oršoliću koji se prigodnim riječima obratio nazočnima.

                                  

Sjednica završila u 1040

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vincetić